Aanpak

De Topsector Energie en de Topconsortia Kennis en Innovatie vormen vooral ‘organiserend vermogen’. De kerntaken zijn programmeren (in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden), het bouwen van Publiek Private Samenwerkingen (PPS) en kennisdisseminatie.

Om uitvoering te geven aan onze missie en de gestelde doelen werken we met 3 agenda’s:

 1. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA)  vormt de ruggengraat van de Topsector Energie. Hierin worden voor alle thema’s en Technology Readiness Levels (TRLs) de onderzoeks- en innovatieopgaven uitgewerkt. De Kennis- en Innovatieagenda wordt in 2017 herzien, waarbij de uitwerking van de transitiepaden van de energietransitie worden gevolgd. Dit zal onder meer betekenen dat interdepartementale agenda’s koersbepalend zullen zijn en dat er nog sterker zal worden ingezet op een cross-sectorale aanpak.
 2. Internationale export en kennisagenda, waarmee we de kansen vergroten op afzet in buitenlandse markten en buitenlandse investeringen aantrekken.
 3. De Human Capital Agenda (HCA) legt de verbinding tussen de vraag naar goed geschoolde werknemers in de energiesector en het aanbod van opleidingsinstellingen. Nieuwe, innovatieve technieken vragen om de juiste curricula op universiteiten, HBO en MBO, en ook om ‘een leven lang leren en bijscholen’.

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s) richten zich samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op de gehele innovatieketen (alle TRLs). Van funderend energieonderzoek via toegepast onderzoek tot demonstratie en exploitatie.

 • Energie en industrie – Verduurzaming van de procesindustrie door een focus op circulaire economie, elektrificatie, efficiency en het terugdringen van emissies.
 • Urban EnergyVerduurzaming van de energiesystemen in de gebouwde omgeving. Dat omvat zowel opwek van duurzame energie (zonPV) en gebouwisolatie als duurzame warmtesystemen. Energieopslag en het intelligent managen van het lokale energiesysteem zijn daarbij essentieel.
 • Nieuw GasInnovaties op het gebied van groen gas, CO2-opslag en hergebruik en versterking van de kennis van de (diepe) ondergrond. Groen gas kent een diversiteit aan opties: biomassavergisting en -vergassing, duurzame waterstofproductie en bioLNG zijn daar voorbeelden van.
 • Wind op zee – Gericht op ondersteuningsconstructies en de windturbines, het netwerk en de aansluiting, transport, installatietechniek, beheer en onderhoud. Dit draagt bij aan de in het Energieakkoord afgesproken kostprijsreductie van 40% in 2023.
 • Biobased Economy – Biobased innovatie betreft de gehele biomassa-waardeketen, van veld tot eindproduct. Verwerking van biomassa tot nuttig gebruik voor Chemie en Energie staat centraal. Ook kunstmatige fotosynthese maakt deel uit van het programma.

Doorsnijdende thema’s

Naast de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) heeft de Topsector Energie ook een aantal doorsnijdende thema’s die de energiesector, het MKB en de maatschappij betrekken en verbinden:

 • Systeemintegratie – richt zich voor alle TKI’s op systeemveranderingen om te kunnen bepalen hoe de verschillende toekomstige energiesystemen optimaal kunnen samenwerken.
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie– is een programma dat de sociale en sociaaleconomische aspecten van energie-innovaties binnen de maatschappij onderzoekt en die inzichten gebruikt om innovaties beter toepasbaar te krijgen.
 • Kracht van de Regio  – bundelt de krachten van nationale en regionale overheden en organisaties, zoals provincies en gemeenten.
 • InnovatieLink – ondersteunt het MKB

Portfoliomanagement

Om te bepalen op welk portfolio van programmalijnen de publieke middelen het best kunnen worden ingezet om de doelstellingen van de Topsector Energie zo effectief en doelmatig mogelijk te realiseren, is het proces in de Topsector Energie ingericht volgens een systeem van portfoliomanagement (McKinsey). De TKI’s stellen, samen met de bedrijven en kennisinstellingen uit hun achterban, programmalijnen op. Deze programmalijnen leggen de focus op de innovaties die het meeste bijdragen aan de werkgelegenheid én de CO2-reductie.

In de jaarlijkse programmering is ook aandacht voor andere mogelijkheden om de doelen van de programmalijnen te behalen:

 • Welke Europese programma’s lopen er (IEA, ERAnetten, KIC InnoEnergy) en hoe kan Horizon 2020 benut worden?
 • Wat gebeurt er in de regio’s (o.m. EFRO en interreg) en hoe kunnen we dat versterken zonder dingen dubbelop te doen?
 • Hoe kunnen vroege-fasefinanciering en andere generieke instrumenten voor het bedrijfsleven onze partners helpen?