De Uitdaging

'

Vanuit de Topsector Energie zetten we ons in voor de doelen van het Klimaatakkoord. Dat doen we door samenwerking met en ondersteuning van onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten. Om succes te behalen, hebben we voldoende goed opgeleid technisch personeel nodig.

Met ‘De Uitdaging’ maken wij ons sterk voor een grotere instroom in het onderwijs en voor inhoudelijke vernieuwing. Maar ook voor nascholing van werkenden en de regionale opleidingsinfrastructuur. Met deze out-of-the-box-aanpak werken we samen om deze verandering te versnellen en te vergroten.

De Uitdaging en mbo

Met ‘De Uitdaging’ formuleerden we de ambitie om onze bijdrage aan deze grote maatschappelijke transitie verder te vergroten. We willen sneller resultaten bereiken. Dat doen we door:

  • meer samen op te trekken
  • kennis te delen
  • afspraken maken over het ontwikkelen van nieuw mbo-onderwijs

Door goed werkende aanpakken te delen komen wij verder. Ook zijn we krachtiger. In de komende jaren intensiveren wij onze samenwerking via de 7 actielijnen van ‘De Uitdaging’. Meer weten over activiteiten voor het mbo?

Lees meer op onze mbo-pagina.

De Uitdaging en hbo

De invloed van de klimaatdoelen op leren en ontwikkelen is groot. Want het klimaat trekt zich niets aan van de structuren binnen sectoren, disciplines en opleidingsniveaus. Vaak is een mix nodig om tot effectieve oplossingen te komen.

Daarom is het belangrijk dat we ons goed organiseren en zaken op een slimme manier uitvoeren.In veel regio's vinden al krachtige publiek-private samenwerkingen (Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap) plaats. Om samenwerkingen te ondersteunen, pakken wij de complexe uitdagingen van de energietransitie samen op. Dat doen we langs verschillende actielijnen. Meer weten over onze activiteiten voor het hbo?

Lees meer op onze hbo-pagina.

De gemeenschappelijke Uitdaging

De programma’s voor het mbo en hbo binnen ‘De Uitdaging’ werken toe naar één gezamenlijke inzet. We richten ons daarbij op:

  • vergroten van de wendbaarheid van het beroepsonderwijs met bedrijven en overheid (het mbo en hbo willen op regionaal niveau hun krachten bundelen met het vmbo. Zo kunnen ze beter inspelen op ontwikkelingen)
  • opstellen van een kennisagenda gekoppeld aan Human Capital (wat is er de komende jaren nodig aan kennisontwikkeling?)
  • scholing vernieuwen en versnellen: actief inzetten op learning communities (onder andere door innovaties te koppelen aan opleidingstrajecten en goed werkende aanpakken voor dehuman capital agenda meer te delen)
  • verkennen hoe we voor meer instroom krijgen (campagnes voor imagoverbetering en/of financiële prikkels) en andere doelgroepen identificeren
  • leren van elkaar (‘good practices’ helpen toepassen in andere regio’s of deze opschalen)  

Bij alles staan de regionale publiek-private samenwerkingen centraal. Dit gaat om de Centres of Expertise en de Centra voor Innovatief Vakmanschap.

Onze Partners

Samen met onze partners gaan wij ‘De Uitdaging’ aan. Onderwijs, ondernemers en overheid werken intensief samen om de doelen in het Klimaatakkoord te behalen. Marsha Wagner, programmamanager Human Capital Agenda van Topsector Energie: “Als wij niet heel snel actie ondernemen, dan leidt het nijpende tekort aan personeel tot grote vertraging in het realiseren van de energietransitie .”

Lees meer over Onze partners.