Documenten

Internationale kennisstrategie Topsector Energie: Van nationale doelen naar internationale ambities

In de zomer 2015 heeft de Topsector Energie haar Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 (KIA) gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van de KIA is het bevorderen van kennisuitwisseling en -opbouw, zowel nationaal als internationaal. Om de Nederlandse kennispositie te vergroten en te versterken is aansluiten en samenwerken binnen het internationale kennisveld van groot belang.

De internationale ambities van TSE die in de KIA zijn benoemd zijn:

  • Een zo hoog mogelijke participatie in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 door gerichte beïnvloeding van het Horizon 2020 programma vanuit de nationale innovatieagenda en door het actief en structureel benutten van de kansen die Horizon 2020 biedt.
  • Selectieve maar actieve deelname aan internationale netwerken, gericht op agenda-setting en kennisuitwisseling. Dit betreft specifiek de netwerken rondom de International Energy Agency (IEA) en binnen de Europese Unie (EU).
  • De TSE goed te positioneren in de internationale kennisomgeving en deze omgeving maximaal te benutten om de doelstellingen te bereiken.

In mei 2016 heeft de TSE haar internationale kennisstrategie gepresenteerd. In deze internationale kennisstrategie is het Europese en mondiale speelveld in kaart gebracht, waarbij inzicht wordt gegeven in de beschikbare financiële instrumenten. Ook worden de mogelijkheden geschetst hoe ervoor gezorgd kan worden dat de Europese en mondiale agenda’s de doelstellingen van de TSE weerspiegelen.

Belangrijk is nu om uitvoering te geven aan de internationale kennisstrategie en in samenwerking tussen de TKI’s, EZ en RVO de beschreven acties op te pakken. Alleen dan kunnen we de internationale ambities van de Topsector helpen realiseren.