Deelprogramma 5. Energieopslag en conversie

In het toekomstige energiesysteem spelen opslag en conversie van energie een belangrijke rol. Dat zijn kosteneffectieve opties om flexibiliteit te leveren aan het energiesysteem. Deze opties verzekeren ons van de levering van (duurzame) energie in periodes met weinig aanbod. Om het toekomstige energiesysteem in evenwicht te houden hebben we deze oplossingen nodig. Ze vangen de pieken en dalen in de energieproductie, rekeninghoudend met het verschil in grootte en duur van de mismatch tussen vraag en aanbod.

Deelprogramma 5 richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van technologie. Het doel is inpassing van grootschalige opslag en conversie faciliteiten voor een compleet energiesysteem.

 • 2021 Omslagpunt grootschalige batterijopslag. Wat is de betekenis van batterijopslag voor de inpassing van zon in het energiesysteem? - De studie geeft inzicht in de opbouw van de businesscase van grootschalige batterijopslag, nu en in de periode tot 2030, en laat zien welke bijdrage batterijen kunnen leveren aan de energietransitie, met en zonder stimulerend beleid.
  Partners: Uitgevoerd door CE Delft in opdracht van RVO op verzoek van TKI Urban Energy en Enexis Groep.

 • 2021 Energie & Mobiliteit. Inventarisatie om een ontwikkelketen op te zetten voor batterijen in Nederland  - De studie richt zich op batterijtoepassingen voor drie HD-gebruiken: bussen, trucks en vaartuigen (binnenvaart en veerponten). Centraal staat ook de vraag hoe de batterijtoepassingen kunnen worden ingepast in het elektriciteitsnet en (via elektrolyse) in het energienet.
  Partners: RAI Automotive Industry NL, in samenwerking met Topsector Hightech Systemen & Materialen en de Topsector Water & Maritiem

 • 2020 The role of large-scale energy storage in the energy system of the Netherlands, 2030-2050: Large-Scale Energy Storage in Salt Caverns and Depleted Gas Fields (LSES) - This report presents and discusses the results of the activities performed in Work Package 1 of the research project LSES. It consists of an analysis of the role of large-scale storage in the future energy system: what will be the demand for large-scale storage, when in time will it arise, and where geographically in our energy system will it be needed?
  Partners: TNO, EBN, Gasunie, Gasterra, NAM and Nouryon.
   
 • 2020 Memo over Validatie businesscase O-PAC: waarde voor duurzaam elektriciteitsproductie - De memo is geschreven als aanvulling verkenning op de rapportage “Validatie businesscase O-PAC” van 27 februari 2019. In deze verkenning wordt de waarde van O-PAC voor duurzame elektriciteitsproductie onderzocht. 
  Partners: Berenschot Groep B.V.
   
 • 2018 CNES: Verkenning naar grootschalige opslag van energie door stikstofinjectie in gasvelden - Haalbaarheidsonderzoek naar duurzame energieopslag door middel van gecomprimeerde lucht of stikstof in zoutcavernes of gasvelden. Geschetst is op welke manier een betrouwbare en betaalbare faciliteit voor Compressed Nitrogen Energy Storage in een gasveld kan worden gerealiseerd, met aandacht voor technische, economische en maatschappelijke aspecten.
  Partners: Liandon, NAM, TNO
   
 • 2017 Eindrapportage CO2-vrije waterstof uit gas: fundamentele stap naar duurzaam energiesysteem - Eindpresentatie van het haalbaarheidsonderzoek naar de winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas (methaan) waarbij het bijproduct CO2 meteen wordt afgevangen en opgeborgen in oude gasvelden.
  Binnen dit project zijn enkele systeemconfiguraties (onshore/offshore, verschillende afzetmarkten voor waterstof en CO2) geanalyseerd. De activiteiten focussen zich op de technische, economische en institutionele aspecten die hierbij komen kijken. Een begeleidingscommissie met verschillende belanghebbenden en ketenpartners is geformeerd om een breed gedragen beeld te ontwikkelen. Tot slot is een routekaart ontwikkeld om het verdere introductieproces te ondersteunen.
  Partners: Berenschot groep B.V.
   
 • 2017 Conversie van laag temperatuur restwarmte in elektriciteit
  Haalbaarheidsonderzoek of laagwaardige restwarmte, die bij het zout verdampingsproces vrijkomt, rendabel kan worden omgezet in elektriciteit. In de markt beschikbare restwarmte oplossingen werken niet met dermate laagwaardige warmte. Oplossingsrichting is het inbedden van een vernieuwende elektriciteitstechnologie, welke bedoeld is om zeer laagwaardige warmte uit de oceaan te converteren naar elektriciteit; een proces dat Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) heet, in een bestaande systeem.
  Partners: Bleurise B.V.