Kracht van de regio

landschap

Betere en snellere samenwerking tussen Rijk en regio bij energiegerelateerde projecten. Dat is een van de doelen van de Topsector Energie. Daarom worden onder de noemer Kracht van de Regio regionaal verspreide projecten geselecteerd die een impuls krijgen.

Kracht van de Regio werkt met een ‘rollende’ projectenagenda. Dit is een lijst van projecten die Rijk en regio samenstellen op basis van gezamenlijk vastgestelde criteria. Het project moet onder meer aansluiten bij de innovatieagenda en thema’s van de Topsector Energie en/of de Human Capital Agenda en ze moeten bijdragen aan duurzame energie, CO2-reductie en energiebesparing.

Versnellingstafels

Knelpunten en vertragingen in innovatieve projecten zijn vaak te wijten aan het feit dat er voor vernieuwende processen nog geen vastgestelde financiële, organisatorische, juridische en wettelijke kaders bestaan. Dit leidt tot onzekere factoren die de business case belemmeren in de financiering. Bij alle geselecteerde projecten is samenwerking en duidelijkheid van afspraken over de vervolgaanpak een middel tot versnelling van het project.

Criteria

De criteria voor een project zijn:

  • Het project draagt in aanzienlijke mate bij aan de energiedoelstelling.
  • Het project is vernieuwend voor Nederland en sluit aan bij programmalijnen van de Innovatieagenda en/of Human Capital Agenda van de Topsector Energie.
  • Het project dient een economisch en/of maatschappelijk belang waarbij aandacht is voor uitrol en opschaling.
  • Er zijn knelpunten waarbij zowel het rijk als de regio een rol moeten vervullen voor oplossingen.
  • Het project sluit aan op regionale sterktes en wordt gedragen door de regio. In de meeste gevallen zijn gemeenten en provincies betrokken bij de projecten.

De uiteindelijke beoordeling of het project op de rollende projectenagenda komt, vindt plaats door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In overleg met betrokkenen wordt bezien of de versnellingstafel het meest geschikte instrument is of dat wellicht een alternatief instrument of pad beter past.

Toetsing

RVO.nl neemt contact op met de opgegeven contactpersoon om het ingediende project door te spreken. Doel van dit gesprek is om gezamenlijk te kijken of de projectomschrijving duidelijk is, wie de trekker is van het project en welke problemen er moeten worden opgelost.

Meld uw project aan

Lees meer over achtergronden, voorwaarden en aanmelden van projecten in de factsheet.