Rapport overzicht Nederlandse waterstofinitiatieven

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Overhandiging rapport Overzicht Nederlandse waterstofinitiatieven

Inventarisatie van Nederlandse waterstofinitiatieven, variërend van uitgebreide plannen tot concrete projecten. Nederland telt momenteel ruim 100 waterstofinitiatieven. Met inzicht in de rol van alle belanghebbenden voor een succesvolle introductie van waterstof en een overzicht van alle bedrijven en instellingen rond waterstofinitiatieven. Het rapport is een voorstudie voor de Routekaart Waterstof, die in het eerste kwartaal van 2018 verschijnt onder regie van TKI Nieuw Gas. 

Toepassingen

Wat betreft de huidige toepassingen is de industrie veruit de grootste verbruiker van fossiele waterstof. Het Vlaams-Nederlandse WaterstofNet is al enkele jaren bij een scala aan waterstofprojecten betrokken, waaronder mobiliteit. Noord-Nederland is heel ver in de planvorming rond waterstof, zoals de inzet in de industrie, voor de elektriciteitsproductie en voor mobiliteit. 

Interesse mobiliteit, maar lage afzetvolumes

Veel interesse is er voor waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport zoals tankstations, bussen, personen- en vrachtauto’s. De markt verwacht veel deze sector. In de praktijk zijn de vloten en de afzetvolumes echter nog gering. Er bestaan concrete plannen het aantal tankstations uit te breiden van 3 naar 20 in 2020 en het aantal bussen in deze periode te laten stijgen naar 60. Verder wordt de introductie voorbereid van een kleine vloot vuilniswagens en prototypes voor trucks in de categorie 27 tot 40 ton. 

CO2-afvang en CO2-opslag

Er zijn drie initiatieven gericht op de haalbaarheid van grootschalige waterstofproductie uit aardgas met CO2-afvang en CO2-opslag. Toepassingen zijn inzet in gascentrales voor de productie van elektriciteit, de petrochemische industrie voor hogetemperatuurwarmte en als grondstof in de industrie. 

Magnumcentrale

Naast diverse verkenningen is het project van Nuon, Statoil en Gasunie voor de grootschalige inzet van waterstof in de Magnumcentrale in de Eemshaven het meest concreet. Ingebruikname van een van de units van de centrale op waterstof is gepland voor 2023. Bij voldoende draaiuren wordt een substantiële CO2-emissiereductie gerealiseerd. Dit rechtvaardigt de opbouw van een infrastructuur voor leidingtransport en seizoensopslag in zoutcavernes. Deze schaalgrootte vergt echter hoge investeringen en de kosten voor deze manier van elektriciteitsproductie zijn hoog in vergelijking met alternatieven. 

Rol overheid

Uit een rondgang langs initiatiefnemers blijkt er behoefte aan een efficiënt instrumentarium van de overheid zoals onder andere: een uitbreiding van de ondersteuningsmogelijkheden voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie, opname van waterstof als onderdeel van de gaswet (inclusief socialisatie van de kosten), een exploitatiesubsidie voor koolstofarme energiedragers en communicatie over de rol van CO2-afvang en CO2-opslag (CCUS).

Meer informatie

Download het rapport Overzicht Nederlandse waterstofinitiatieven