RH DHV brengt mogelijkheden voor negatieve emissies in kaart

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
RH DHV brengt mogelijkheden voor negatieve emissies in kaart

Met de motie d.d. 8 juli 2021 van Henri Bontenbal (CDA) en Mustafa Am-haouch (CDA) als aanleiding is verkend of een onderzoeksprogramma gericht op de ontwikkeling van technieken en ketens die leiden tot negatieve CO2-emissie wenselijk is. Het gaat daarbij om het langs biologische of technische weg verwijderen van CO2 uit de lucht waarna vastlegging plaatsvindt om zo te komen tot afremming en uiteindelijk omkering van klimaat-verandering op aarde. De verkenning omvatte een literatuurstudie en interviews met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en NGO’s.

De noodzaak om te komen tot vermindering van broeikasgassen in de atmosfeer is groot zo toont IPCC aan. Verwijdering van CO2 uit de atmosfeer is nodig om zo niet vermijdbare broeikasgasemissies te compenseren én om bij te dragen aan een trendbreuk in de almaar stijgende temperatuur op aarde. Het communiqué van de EU d.d. 15 december 2021 over ‘Duurzame Koolstof Cycli’ onderschrijft dit en geeft aan dat 2%punt van de Europese 55% CO2-reductiedoelstelling voor 2030 t.o.v. 1990 moet worden bereikt met negatieve CO2-emissie.

De verkenning heeft duidelijk gemaakt dat op drie terreinen stappen moeten worden gezet:

1. Beleidsontwikkeling Rijksoverheid gericht op negatieve CO2-emissie;

2. Onderzoek gericht op ketens en technieken die CO2 uit de lucht halen en vastleggen;

3. Onderzoek gericht op het kunnen maken en uitvoeren van beleid.

Uit de verkenning blijkt dat een op Nederland gerichte aanpak van negatieve CO2-emissies gewenst is. Deze aanpak dient aanvullend te zijn op het huidige beleid waar het gaat om het voorkomen van CO2-emissie (ener-giebesparing en duurzame energie) en het afvangen en opslaan van CO2-emissie in de industrie en bij de productie van elektriciteit en warmte (CCS). Een onderzoeksprogramma maakt deel uit van deze aanpak. In het onderzoeksprogramma moet de nadruk liggen op die technieken en ketens die bij toepassing in Nederland substantieel kunnen bijdragen aan het halen van CO2-doelen op middellange termijn (2030) en lange termijn (2050 en daarna).

De volgende ketens zijn daarbij in ieder geval van belang, waarbij CO2 uiteindelijk wordt vastgelegd in producten of opgeslagen in de onder-grond (CCS):

1. Biobased economy waarbij koolstofhoudende reststromen worden vastgelegd;

2. Directe verwijdering van CO2 uit de lucht (DAC-technologie) geïnte-greerd in de industrie;

3. Koolstof vastleggen in minerale en biologische bouwstoffen.

Van de biologische routes zoals bebossing en herbebossing, biokool en koolstofopslag in de bodem en mariene CO2-opslag is het waarschijnlijk dat binnen de Nederlandse context hier vooral de ecologische waarde hoog kan zijn maar dat de bijdrage in termen van tonnen CO2 vooralsnog beperkt lijkt te zijn. Duidelijk is geworden dat onderzoek zich niet alleen moet richten op technieken en schakels in de koolstof / CO2-ketens maar ook op het beantwoorden van onder andere de volgende vragen:

1. Wat is de kosteneffectiviteit beschouwd over de gehele keten, inclusief neveneffecten?

2. Hoe bepalen wij dat een keten daadwerkelijk, permanent en netto leidt tot negatieve CO2?

3. Hoe kunnen wij de prestatie van een keten meten in termen van ton CO2 per jaar vastgelegd?

4. Wat is een passend instrumentarium om negatieve CO2-ketens te be-heren en stimuleren?

5. Hoe laten negatieve CO2-ketens zich inpassen in Nederland?

6. Welke meekoppelkansen doen zich voor en wat zijn de negatieve ef-fecten?

Aanbevolen wordt om aan te haken op internationaal lopende onderzoeks-programma’s om zo kennis te combineren en tot versnelde toepassing van negatieve CO2-ketens in Nederland te komen.

Het rapport is hier te downloaden.

De bijbehorende kamerbrief staat hier: Aanbiedingsbrief quickscan behoefte onderzoeksprogramma negatieve CO2-emissie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl