Symposium: De waarde van systeemintegratie

Nieuwsbericht |
Systeemintegratie
|
.

Voor een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem is systeemintegratie nodig. Hoe doen we dit succesvol? Ons symposium op 12 mei ging over de échte waarde van systeemintegratie. Systeemintegratie gaat niet alleen om technische, maar ook om economische, sociaal-maatschappelijke en juridische factoren.

Het symposium werd plenair geopend door Peter Molengraaf, Boegbeeld van de Topsector Energie. Vervolgens deelde Klimaatgeneraal Tom Middendorp zijn visie op creatieve oplossingen om klimaatdoelen te behalen en gaf onderzoeker Auke Hoekstra een inkijk in het HOLON-project, een onderzoek naar semiautonome energiesystemen. Daarnaast zijn de bezoekers zelf aan de slag gegaan tijdens werksessies met het vormgeven van onze nieuwe programma’s en lieten ze zich inspireren op de innovatiemarkt waar systeemintegratie projecten werden getoond.

Peter Molengraaf, Boegbeeld Topsector Energie

Tom Middendorp, Klimaatgeneraal

Energiesysteem als holarchie

49% minder CO2-uitstoot in 2030, 95% reductie in 2050 én een klimaatneutraal energiesysteem. Om deze klimaatdoelen te behalen, zijn creatieve oplossingen en aanpassingsvermogen nodig. Er moeten grote veranderingen plaatsvinden. Zo moeten we van een centraal naar decentraal systeem en van separate ketens naar een hybride energiesysteem. Dit kunnen we alleen bereiken als het bedrijfsleven, de overheid en de burgers nauw met elkaar samenwerken.

Auke Hoekstra, Onderzoeksleider HOLON

Kansen voor semiautonome energiesystemen

Het programma Systeemintegratie is recentelijk gestart met het onderzoekstraject HOLON. Dit consortium zal onderzoek doen naar de kansen en mogelijkheden voor semiautonome energiesystemen. Zij zouden een antwoord kunnen bieden op enerzijds de behoefte naar meer centrale regie en anderzijds op de vraag naar vrijheid voor eigen oplossingen. We verwachten dat dit project op korte termijn inzicht kan bieden in en draagvlak kan creëren voor een herinrichting van ons energiesysteem.

Soe van Dijk, Topsector Energie

Werksessie ruimtelijke inpassing

De energietransitie is niet alleen een technische, maatschappelijke en economische uitdaging, maar brengt ook een grote ruimtelijke opgave met zich mee. In deze werksessie bespraken we wat ervoor nodig is om bij besluitvorming over het ontwerp van het nieuwe energiesysteem beter (en vroegtijdig) rekening te houden met de ruimtelijke impact en andere ruimtelijke opgaven die spelen. We gingen daarbij in op het besluitvormingsproces over energieplannen (op verschillende schaalniveaus en deelsectoren) en de informatie en inzichten die nodig zijn voor integrale planvorming.

Michel Emde, Topsector Energie

Werksessie marktmechanismen

Marktmechanismen spelen een belangrijke rol in het energiesysteem door het afstemmen van vraag en aanbod van energie op het juiste moment. Het energiesysteem gaat echter sterk veranderen, waarbij vraag en aanbod van energie veel grilliger en onvoorspelbaarder wordt en waarbij de transportcapaciteit niet altijd voldoende is. In deze werksessie hebben wij een levendige en interessante discussie gevoerd rond de vraag of de huidige marktmechanismen nog adequaat zijn voor het toekomstige energiesysteem, welke knelpunten er in de toekomst met de huidige marktmechanismen kunnen ontstaan en welk onderzoek er daarom nodig is.

Mart van Bracht, Topsector Energie

Werksessie energy hubs

Het toekomstige, duurzame, energiesysteem is een geïntegreerd systeem dat energie gebruikt afkomstig uit verschillende bronnen. Daarbij spelen zogenaamde ‘Energy Hubs’ een belangrijke rol. Dit zijn knooppunten waar deelsystemen van verschillende energiedragers interconnecten en energie uitwisselen. In deze werksessie bespraken we wat er nodig is om tot een samenhangend stelsel van energy hubs te komen. Daarnaast is er besproken wat er nodig is voor en welke partijen er betrokken moeten zijn bij een nationaal stimuleringsprogramma voor energy hubs.

Innovatiemarkt

Tijdens de innovatiemarkt hebben bezoekers presentaties en demo’s bijgewoond over:

  • Learning communities
  • Multi modelling platform
  • Sociale Innovatie & de energietransitie
  • ‘Energy System Integration – Future-proof Affordable & Reliable’ (ESI-FAR) programma
  • Serious Energy Game
  • HOLON, onderzoek naar semi-autonomie
  • Emergent gedrag en de energietransitie
  • PLUG IN
  • Digitalisering in het energiedomein

Samenvatting van de projecten

Project/Onderwerp                                                                            Contactpersoon Meer informatie
Nationale Learning Community Systeemintegratie Simone Maasse
et al.
Multi-model.nl: een minimum viable product multi-model infrastructuur voor integrale besluitvorming in de energietransitie.   Igor Nikoloc
Sociale innovatie in de energietransitie Nicole de Koning
et al.
‘Energy System Integration – Future-proof Affordable & Reliable’ (ESI-far) programma Laurens de Vries
et al.
Energietransitiespel  Willemijn Simon van Leeuwen et al.
Holon  Auke Hoekstra
et al. 
Emergentie is een perspectief voor de energietransitie  Rob Blomme &
Emile Chappin
Plug-in Vivian Garos
et al.
Topsector Energie Programma Digitalisering Claire Groosman

Meer weten?

Voor meer informatie over systeemintegratie, bekijk de onderstaande links of neem contact met ons op via @email.