Update Innovatieagenda Groen Gas gepubliceerd

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Update Innovatieagenda Groen Gas gepubliceerd

Groen gas staat de laatste maanden midden in de belangstelling en de ambities voor 2030 zijn hoog; zowel in Nederland (2 BCM) als in Europa (35 BCM). Willen we die volumes kunnen realiseren, dan is innovatie onontbeerlijk. Om nader inzicht te  krijgen in de innovatiebehoefte van de groengassector en de mogelijkheden om deze behoefte te instrumenteren heeft TKI Nieuw Gas in de loop van 2020 de Innovatieagenda groen gas geschreven. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. Een goed moment om terug te kijken en te zien wat er met de agenda is gedaan, in hoeverre hij nog actueel is en welke onderdelen de komende periode extra aandacht zouden moeten krijgen.

In de Innovatieagenda uit 2020 werd voorgesteld om op korte termijn:

I. opschaalbare en repeteerbare conversietechnologieën (superkritisch en thermisch (vergassen) die tegen demonstratie en marktintroductie aan zitten ondersteunen,

II. (bijna) uitontwikkelde technologie finetunen zodat efficiency, kosten, diversiteit aan biomassa-input en productie van groen gas continu verbeterd worden,

III. de brede introductie en opschaling van groen gas ondersteunen gericht op snellere realisatie van projecten waarbij naar mogelijkheden wordt gezocht om de maatschappelijke impact te minimaliseren en de maatschappelijke waarde te maximaliseren.

Op langere termijn is van belang dat we:

IV. nieuwe opties ontwikkelen die maximaal inspelen op de transitie naar een circulaire economie, zoals bioraffinage en productie en toepassing van nieuwe biomassastromen.

 

Ad I. Binnen EZK is hierover nagedacht maar wegens capaciteitsgebrek is nog niet met het ontwerp en ontwikkeling van een instrument begonnen. In het Coalitieakkoord is inmiddels wel een budgetreservering opgenomen: “Subsidie vroege fase opschaling”, dit betreft een programmatische aanpak voor technologieën voor – in eerste instantie – productie van hoogwaardige hernieuwbare

energiedragers die pas kosteneffectieve CO2-reductie kunnen faciliteren bij substantiële opschaling. Een indicatieve reservering hiervoor is cumulatief 15 miljard euro.” Op dit moment wordt onderzocht

hoe zo’n regeling er moet komen te zien. Daarnaast worden in het Conceptadvies SDE++ 2022 door PBL vragen gesteld over een mogelijk nieuwe categorie ‘Syngas uit huishoudelijk afval.” Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een lang gekoesterde wens uit de sector om vergassingsprojecten meer ruimte te bieden dan nu waarbij ze onder een SDE++ uitsluitend groen gas (of warmte) mogen produceren. Door projecten in staat te stellen om ook syngas of andere daarvan afgeleide producten te leveren, neemt de complexiteit af wat tot meer projecten zou kunnen leiden. In de SDE brief van 18 maart is aangegeven dat de minister de categorie waterstof uit huishoudelijk afval voor 2023 opnieuw laat doorrekenen. De uitwerking en uitvoerbaarheid van de categorie blijkt erg complex, onder andere in verband met de herkomst en samenstelling van het afval en de controle hierop. GasTerra onderzoekt of er binnen de sector animo is om een open innovatieplatform voor superkritisch vergassen in te richten. Op dit moment wordt door drie consortia gewerkt aan deze technologie en via dit Platform zouden ze gezamenlijk kennis kunnen opbouwen en delen.

Ad II. Bij de bespreking van de stand van zaken innovaties is al aangegeven dat in de sector zowel op het gebied van optimalisaties als raffinage enkele stappen zijn gezet. De bestaande regelingen zijn

goed in staat dergelijke projecten te ondersteunen al wordt het voor projecten die de meeste waarde uit niet energetische producten halen dankzij het wegvallen van de BBEGG-regeling wat lastiger om nog subsidie te verwerven.

Ad III. Dankzij de bijmengverplichting voor transport en mogelijk straks ook de gebouwde omgeving krijgen projectontwikkelaars de mogelijkheid om projecten zonder SDE-subsidie te ontwikkelen. De

afhankelijkheid van een lastig te verwerven SDE-subsidie verdwijnt waardoor het aantal projecten dat gerealiseerd wordt sneller kan groeien. Bij bioLNG projecten zien we dat nu al gebeuren, ook een

SDE++ systeem met hekjes en domeinen en de bijmengverplichting voor de gebouwde omgeving kunnen daar aan bijdragen. Aandachtspunt blijft daarbij wel het effect op de grondstofprijs, de toenemende vraag en oplopende prijs kan snel leiden tot oplopende grondstofprijzen waardoor een nieuwe barrière voor groei kan ontstaan.

Bij TKI Nieuw Gas zijn middelen vrijgemaakt om een project op te zetten dat beoogt groen gasproductie op boerderijschaal op kleinere schaal rendabel te maken waarbij tegelijkertijd de stikstofuitstoot wordt aangepakt. Een consortium onder leiding van HoSt en Ekwadraat heeft plannen om 1.500 kleinschalige mono mestvergisters te realiseren. Deze installaties zijn in staat om ca. 70% van de stikstofreductiedoelstelling, 107% van de CO2-reductiedoelstelling in de landbouw en 25% van de groen gas doelstelling voor 2030 te realiseren.

Ad IV De afgelopen paar jaar is vooral gekeken naar raffinage van digestaat, raffinage aan de voorkant van het proces speelde nog geen rol van betekenis. Op het gebied van de productie van

synthetisch methaan zijn in Nederland wel enkele projecten uitgevoerd maar allemaal nog in de lagere TRL-niveaus (2 t/m 4).                                                                                       

De update van de Innovatieagenda die hier is te vinden.