Verkenning referentiearchitectuur: wat zijn de meest relevante digitale energie-innovaties?

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Topsector Algemeen
|
.

Lees in het deelrapport over de 25 meest relevante energie-innovaties en de belangrijkste thema’s op het gebied van energie en digitalisering. Adviesbureau Baringa heeft de eerste fase afgerond van de verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur.

In deze eerste fase is gekeken naar de meest relevante digitale innovaties voor energie infrastructuur. Digitale innovaties hebben een grote impact op de inrichting van ons duurzame energiesysteem en daarmee dus op de toekomstige referentiearchitectuur die hiervoor als ‘bouwplaat’ dient.

Meest impactvolle digitale energie-innovaties

De afgelopen 10 jaar zijn op veel verschillende deelgebieden innovatieprojecten uitgevoerd om de energietransitie (en met name de rol van digitalisering daarbinnen) te versnellen. Baringa heeft in de eerste fase van de verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur een desktop research uitgevoerd van circa 450 nationale en internationale innovatieprojecten. Daarnaast werd een aantal experts geïnterviewd over de belangrijkste innovaties op het snijvlak van energie en digitalisering in de afgelopen 10 jaar. Daaruit is een aantal belangrijke thema’s gekomen, waaronder beschikbaarheid en kwaliteit van data, de rol van kunstmatige intelligentie en het belang van standaardisatie en participatie.

Bij de selectie van de belangrijkste en meest impactvolle innovaties is gekeken naar de samenhang en het aantal betrokken actoren in de keten en omvang van de digitaliseringscomponent. Vervolgens zijn de initiële uitkomsten geclusterd en is er een lijst van 25 innovaties opgesteld.

Bekijk de factsheets van de 25 meest impactvolle energie-innovaties in het deelrapport (pdf).

Behoefte aan een referentiearchitectuur

Uit de analyse blijken veel innovaties een relatief hoge TRL te hebben, wat betekent dat we mogen verwachten dat deze de komende jaren marktrijp worden en op grote schaal toegepast gaan worden. Een toekomstbestendige integratie van deze innovaties is cruciaal om met vertrouwen de benodigde investeringen te kunnen doen en lock-in te voorkomen.

Er lijkt daarom behoefte aan een referentiearchitectuur waarmee bestaande en toekomstige digitale innovaties beter ingepast kunnen worden, en die eenduidig richting geeft aan stakeholders over hoe deze innovaties ingezet kunnen worden om de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem te faciliteren.

Daarnaast is nationale en internationale wet- en regelgeving van belang voor de ontwikkeling van digitale innovaties in de sector en daarmee ook richtinggevend voor een referentiearchitectuur. Daarbij is doorslaggevend dat wet- en regelgeving voldoende ruimte biedt voor innovatie en om zo een meer sturend mechanisme te kunnen ontwerpen met voldoende flexibiliteit.

Harold Veldkamp, programmadirecteur Topsector Energie Digitalisering, is blij met deze eerste stap die is gezet op weg naar een gedragen referentiearchitectuur voor het energiesysteem. “De tijd is er rijp voor en de behoefte duidelijk uitgesproken door vele betrokken partijen. Ik zie met vertrouwen uit naar het vervolg van de uitkomsten van deze belangrijke opdracht”.

Hoe nu verder?

Het vervolgtraject bestaat uit de volgende twee fases:

  • Analyse van reeds ontwikkelde referentiearchitecturen: het doel van deze analyse is het verkrijgen van inzicht in de toepassing van referentiearchitecturen in de energiesector en verwante domeinen, zowel in Nederland als in andere landen.
  • Aanbevelingen referentiearchitectuur voor het Nederlandse energiesysteem: in de laatste fase worden de resultaten en inzichten uit de eerste twee fases vertaald naar een advies en een roadmap hoe een referentiearchitectuur ontwikkeld kan worden, rekening houdend met de belangen en rollen van verschillende organisaties binnen het energiesysteem.

Meer informatie

In onze kennisbank vind je meer documentatie over referentiearchitectuur. Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je dan hier in voor onze Digitalisering nieuwsbrief.