‘Vertaling van innovatie naar skills nu belangrijk in Learning Communities’

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
,

Hoe zetten we Learning Communities het beste in voor de energietransitie? Dialogic deed onderzoek naar de rol van Learning Communities binnen de Topsector Energie (TSE). Deze professionele leeromgevingen staan sinds 2017 hoog op de agenda binnen de Topsectoren. De onderzoekers van Dialogic inventariseerden onder meer welke Learning Communities actief zijn binnen de TSE en keken naar knelpunten die de communities tegenkomen. Eind december verscheen hun rapport.

Een Learning Community wordt opgezet door bedrijven samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en is gericht op leren, werken en innoveren, verklaart Marsha Wagner, programmadirecteur Human Capital Agenda bij TSE. “Studenten uit het mbo, hbo en wo, mensen uit het werkveld en onderzoekers zoeken binnen dit soort leeromgevingen naar oplossingen voor concrete problemen voor de energietransitie.”

Doorvertaling naar skills

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat startende Learning Communities vooral problemen ervaren op het gebied van certificering, financiering en continuïteit. Alsook met betrekking tot diversiteit aan betrokken partijen, en goede fysieke en digitale infrastructuren waarbinnen samengewerkt kan worden. Ook stellen de onderzoekers dat meer aandacht nodig is voor de doorvertaling van innovatie en nieuw opgedane kennis naar de praktijk en het onderwijs.

Dat laatste gaat om ‘skills’, legt Wagner uit: “Onderzoek laat zien dat, als je kennis- en innovatieontwikkeling niet omzet in skills, de werkgelegenheid die eruit voortkomt meestal naar het buitenland verdwijnt. Dus ook de economische groei. Beide behouden we liever voor Nederland.” Volgens Wagner kun je via Learning Communities goed zicht krijgen op de skills die binnen de TSE nodig zijn voor blijvende vernieuwing, maar ook op de opleiding die daarvoor nodig is.

Leren verandert

Stephan Corporaal, lector Human Capital op Hogeschool Saxion, ziet vooral een enorme opleidingsvraag vanuit het bedrijfsleven. Installatiebedrijven kloppen bijvoorbeeld al heel lang bij Saxion aan voor goede omscholing van hun personeel. Dat leidde tot  ‘on the job’ leermgevingen, voor monteurs samen met studenten, vertelt hij. “Dit soort leeromgevingen zijn succesvol, omdat ze direct raken aan organisatie-uitdagingen en de kennis die monteurs opdoen is meteen relevant voor hun werk. Ook voor studenten is dit waardevolle praktijkervaring.”

Learning Communities dragen bij aan een belangrijke verandering van het onderwijssysteem, is Corporaals overtuiging. “Er ontstaat verwevenheid tussen het mbo, hbo en universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Dat verandert het leren van jongeren én bedrijfsmedewerkers en er ontstaan doorlopende leerroutes.” “Het onderwijs zit in een transitie”, vult Wagner aan: “Dat maakt het belangrijk om inzicht te hebben in de knelpunten waarop de onderwijssystemen vastlopen. Ook moet je onderzoeken hoe je partijen verleidt en meeneemt in het gedachtegoed van de Learning Communities.” Ze hoopt dat beleidsmakers, bedrijven en onderwijsinstellingen deze leeromgevingen gaan omarmen.

Investeren in talent

Corporaal zegt over het Dialogic-onderzoek: “Learning Communities hebben veel verschijningsvormen, maar onduidelijk is wat goed werkt en wat niet. Dit onderzoek bekeek voor heel Nederland wat werkende principes zijn en wat we daarvan kunnen leren. Dat zorgt voor betere toepassing ervan binnen het onderwijs en bedrijfsleven.” Het onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de betrokkenheid van het MKB nog laag is. Dat komt volgens Wagner door de beperkte ruimte – ook financieel – die mkb’ers hebben voor learning en development. “Bovendien kijken mkb’ers vaak naar de kortere termijn, terwijl dit over de langere termijn gaat.”

Mkb’ers gaan overstag als ze eenmaal de meerwaarde van Learning Communities hebben ervaren, is Wagners overtuiging. “Dit biedt ze niet alleen een professionele leer- en ontwikkelomgeving voor het eigen personeel, maar ook een rijk netwerk waarin ze kunnen samenwerken en investeren in toekomstig talent.” Corporaal denkt bovendien dat krachtige samenwerkingsverbanden ontstaan wanneer bedrijven langdurig met elkaar samenwerken. “En door studenten vroegtijdig te betrekken bij vraagstukken binnen deze samenwerkingsverbanden, vloeit actuele kennis uit het vakgebied terug naar het onderwijs.”

Bekijk hier het onderzoeksrapport (pdf).