Past uw voorstel binnen de doelen van de Topsector Energie?

Dient u bij NWO een voorstel in voor een project en wordt daarbij gevraagd om een passendheidstoets van een topsector? Heeft uw voorstel relevantie voor de Topsector Energie? Dan kunt u uw voorstel op passendheid laten toetsen door de Topsector Energie. De procedure en formulieren zetten wij voor uiteen.

Let op, niet voor alle subsidieprogramma's van NWO is een passendheidstoets verplicht, op de webpagina en in de call-tekst van het betreffende subsidieprogramma leest u of een passendheidstoets een vereiste is.

1. U vult de Passendheidstoets in (maximaal 250 woorden). U beschrijft hierin waarom het voorstel bij één of meerdere KIA's van de topsector past. U voegt ook een samenvatting toe van maximaal 250 woorden en de samenstelling van het aanvragende consortium.

2. U stuurt het formulier op naar @email

3. NWO legt het formulier voor aan de betreffende TKI directeur of programmadirecteur. De TKI directeur of programmamanager toetst de passendheid van het voorstel. In het geval van een negatief oordeel, staat de motivatie op het formulier

4. Bij een positieve passendheid wordt het getekende formulier bijgevoegd bij het voorstel op het moment van indiening bij NWO.

Streven is om de bovenstaande procedure binnen twee weken af te ronden, maximaal duurt dit drie weken. De Kennis en Innovatieagenda van de Topsector Energie zijn leidend bij het bepalen of een voorstel past bij de programmering van de subsidies.

Bezwaarprocedure

Indien u en andere betrokken partijen het niet eens worden over de uitkomst dan kan eenieder een onafhankelijke externe deskundige aanwijzen. Onder leiding van een andere TKI directeur gaan de partijen dan op zoek naar een oplossing.

Als deze oplossing er niet komt binnen een redelijke termijn, gaat het Topteam van de Topsector Energie aan de slag. Het topteam hoort de betrokkenen partijen en stelt vervolgens een bindend oordeel vast (passend of niet-passend)

Meer weten?