Projecten Digitalisering

Binnen het Programma Digitalisering lopen verschillende projecten waarvan we hieronder een aantal uitlichten.

Project Omschrijving
Referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur  

Een referentiearchitectuur kan een belangrijke rol spelen in het vormgeven en versnellen van de energietransitie. In Nederland wordt tot nu toe geen referentiearchitectuur gebruikt voor het ontwerp en de realisatie van ons (toekomstige) duurzame energiesysteem, hoewel er al veel referentiearchitecturen voor (delen) van het energiesysteem bestaan en de Nederlandse overheid het belang van referentiearchitecturen wel degelijk onderkent. Wat is er nodig om een referentiearchitectuur te ontwikkelen en hoe kan dit toegepast worden?

Lees meer over dit project

Data governance in het energiedomein  

In de energietransitie wordt het steeds belangrijker precies te weten wat er waar, wanneer en bij wie gebeurt met energie. De data die hiervoor nodig is, moet uitgewisseld kunnen worden tussen uiteenlopende partijen in de samenleving en energiesector. Om dit goed te laten verlopen, zijn er sector brede afspraken nodig. Welke data hebben de verschillende actoren in het energiedomein nodig? Wat kunnen die actoren bereiken met deze data en kunnen ze wel toegang krijgen tot deze data?

Lees meer over dit project

Impactanalyse Digital Twins in de energiesector  

Dankzij toenemende rekencapaciteit en de komst van het Internet of Things (IoT) kunnen Digital Twins op steeds meer plekken worden toegepast. Deze ontwikkeling is ook te zien binnen de energiesector, waar Digital Twins in opmars zijn. Uit een inventarisatie begin 2022 kwam naar voren dat de energiesector in toenemende mate geconfronteerd wordt met de technologie maar er onvoldoende kennis van heeft. Wat is het verschil tussen Digital Twins en gewone simulaties? Wanneer is de ontwikkeling van een Digital Twin radicaal vernieuwend? Wat levert het op (en voor wie)? 

Lees meer over dit project

Carbon Tracking System  

De huidige klimaatmaatregelen voor de industrie zijn voornamelijk gericht op de uitstoot van broeikasgassen ‘uit de schoorsteen’ van de fabrieken en veel minder op de uitstoot via het product elders in de waardeketen. Het beperkte zicht op deze emissies maakt het zowel voor beleidmakers als voor bedrijven lastig om op de reductie ervan te sturen. Een Carbon Tracking System (CTS) kan hierbij uitkomst bieden, omdat die inzicht geeft in de keteneffecten van (circulaire) maatregelen. Een pilot hiervoor is in 2021 met succes afgerond. De volgende fase is een prototype.

Lees meer over dit project

Onderzoek kwetsbaarheden consumenten IoT appparatuur  

Als gevolg van de energietransitie is er sprake van verregaande elektrificatie in de gebouwde omgeving. Het elektriciteitsnet wordt hierdoor belangrijker maar ook instabieler. Dat komt doordat zowel levering als verbruik decentraler wordt en steeds meer opwek uit duurzame bronnen komt die afhankelijk zijn van het weer. Tegelijkertijd neemt in huis het aantal ‘slimme’ apparaten met een hoger vermogen toe. Het is van belang dat de cyberweerbaarheid van deze IoT-apparaten wordt verhoogd. Om beter zicht te krijgen op de risico’s zijn de Topsector Energie (Programma Digitalisering) en RVO een onderzoek gestart naar kwetsbaarheden in consumenten IoT-apparatuur in de woning.

Lees meer over dit project