Subsidies

Dow Terneuzen

TKI Energie en Industrie faciliteert innovaties voor een duurzame en inclusieve industrie. Deze innovaties zijn vaak technologisch, maar bijvoorbeeld ook financiële, institutionele, of sociale innovaties worden steeds relevanter. Onze activiteiten bestaan uit consortiumvorming, kennisdeling en het uitzetten van subsidieregelingen, naast het verzamelen van innovatievragen bij de industrie. Voor consortiumvorming en kennisdeling zijn het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en de kennisinstellingen belangrijke partners. Zij zijn de partijen die samen met bedrijven de innovaties tot stand brengen.

Subsidieregelingen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

De MOOI-regeling ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De regeling richt zich op projecten voor Wind op zeeHernieuwbare elektriciteit op land, de Gebouwde omgeving en de Industrie. De MOOI-regeling van 2022 omvat € 21 miljoen subsidie voor industrie. Lees hier meer over de voorwaarden en het traject

PPS-toeslagregeling

Met de Publiek-Private Samenwerking-toeslag regeling (voorheen TKI-toeslag) stimuleert de overheid privaat-publieke samenwerking. Bij TKI Energie en Industrie kunt u de grondslag aanvragen wanneer u investeert in R&D naar verduurzaming van de industrie bij een onderzoeksorganisatie. Lees hier meer over de PPS-toeslagregeling

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

De HER+ kijkt naar CO2-reductie in plaats van alleen naar hernieuwbare energieproductie. De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moeten ze besparen op de toekomstige uitgaven aan subsidies, overeenkomstig het Besluit stimulering duurzame energietransitie (SDE++). Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor het project heeft aangevraagd. De nieuwe ronde van de subsidieregeling HER+ is open vanaf 5 oktober 2022. Het budget is € 30 miljoen tot 31 maart 2023.

Innovatiemakelaars

TKI Energie en Industrie ondersteunt startende en MKB-ondernemers door het meefinancieren van ‘innovatiemakelaars’. Deze helpt bijvoorbeeld bij het maken van een business case, vinden van de juiste partners, opzetten van consortia en marktrijp maken van een innovatie. Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling, die vanaf 15 juni 2022 weer open staat voor energie startups en scale-ups, dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 80% kunnen worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. De overige 20% dient de mkb-onderneming zelf te financieren. Lees hier meer over de mogelijkheden van een innovatiemakelaar.

Topsector Energiestudies Industrie

De Topsector Energie subsidieert projecten en onderzoek die kosteneffectief CO2-emissies gaan reduceren in 2030. Aanvragen waren mogelijk voor haalbaarheidsstudies, milieustudies en vergelijkbare studies binnen de programmalijnen:

  • Sluiting van industriële ketens
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwende processen
  • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)

Deze regeling is open vanaf 1 april 2022. Het budget is € 10,6 miljoen.

TSE Studies Onderzoek & Ontwikkeling

De tender TSE Studies Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) is bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling van goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten. Wie daarbij samenwerkt met andere bedrijven of onderzoekers kan mogelijk subsidie krijgen uit de regeling TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). De oplossing moet uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben en impact hebben op de industriële sector in Nederland. De tender was open  tot 17 mei 2022. Het budget bedroeg € 1,9 miljoen. De maximale subsidie per project was € 500.000.

Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten kunt u aanvragen binnen de regeling DEI+. Een demonstratieproject levert een productie-installatie op die ook na afloop van het project in gebruik blijft. In een pilotproject wordt een nieuwe technologie getest en verbeterd in een proefopstelling. 

De voor de industrie relevante thema’s binnen de DEI+ zijn onder andere energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS; alleen pilotprojecten) en overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector. De regeling is open vanaf 31 augustus 2023. Er is € 65 miljoen beschikbaar. 

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is bedoeld voor hernieuwbare (duurzame) industrie gaat produceren, of wie CO2-verminderende technieken gaat toepassen. Voor 2021 was € 5 miljard beschikbaar. De regeling was open van 28 juni 2022 tot 6 oktober 2022. Het budget was 13 miljard. 

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

DE VEKI-regeling is bedoeld om ondernemers te ondersteunen die CO2-besparende maatregelen willen nemen. Voorwaarden zijn dat de werking al is bewezen, dat de investeringskosten te hoog zijn voor de ondernemer en de terugverdientijd langer is dan vijf jaar. U kunt de VEKI aanvragen tot en met 9 januari 2024. Het budget is € 138 miljoen.

KIEM GoChem regeling

MKB'ers en kennisinstellingen die samen een verkennend onderzoek uitvoeren naar duurzame chemie of bijdragen aan de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’'s 6, 7 en 8 van de Missie Industrie konden subsidie aanvragen als KIEM GoChem project. De regeling KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en werd voortgezet met een call voor 2020 en 2021. U kunt hier meer informatie vinden. De call is sinds december 2021 gesloten.