Kennis voor integrale besluitvorming

De energietransitie kent grote onzekerheden en veel ontwikkelingen zijn onverwacht. Het is daarom belangrijk dat we pesronen die beslissen betrekken bij het proces. Belanghebbenden moeten de kennis en inzichten hebben om snel op nieuwe ontwikkelingen te in te spelen. Dat maakt het hun mogelijk om vroeg bij te sturen. Deelprogramma 1 richt zich op verschillende onderdelen die belangrijk zijn voor complete besluitvorming. Het gaat hierbij over trajecten voor ingewikkelde besluitvorming en over duidelijke gegevens en modellen die hiervoor belangrijk zijn.

Kennisuitwisseling

2022 – Webinar: innovatieve opwek- en opslagtechnieken in het Energietransitiemodel
Tijdens dit webinar gaan we in op de resultaten van het onderzoek dat Quintel heeft uitgevoerd naar innovatieve technieken in het Energietransitiemodel. Dit model is een toegankelijk en open source model dat gebruikt kan worden om scenario’s voor de inrichting en werking van ons toekomstige energiesysteem te verkennen.

2022 - Werkconferentie Topsector Energie: debat over de Nederlandse economie en de verwevenheid met fossiel
Tijdens deze sessie van de Werkconferentie Topsector Energie wordt het rapport ‘Ontwikkeling van het belang van energie voor Nederland’ overhandigd aan Sandor Gaastra, Directeur Generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ecorys presenteert de resultaten uit het rapport en we gaan in gesprek met Sandor Gaastra en verschillende experts die hun visie op het rapport geven.

2022 – Video: Semi autonome energie systemen
Ons energiesysteem is van oudsher centraal opgezet en vrij regelbaar. Met de toename van het aantal duurzame bronnen, wordt ons energiesysteem ook steeds complexer, Dat vraagt ook meer van onze infrastructuur en de ruimte die daarvoor nodig is. De grote vraag is dus: hoe zorgen we ervoor dat ons nieuwe duurzame energiesysteem betrouwbaar, betaalbaar en veilig kan blijven functioneren? Met een breed maatschappelijk draagvlak? Semi-autonome energiesystemen volgens een holarchisch systeemmodel kunnen daar het antwoord op zijn.

Publicaties

 

 

 • 2022 Inventarisatiefase fundamentele keuzevragen energiesysteem
  Voor de ontwikkelingen van een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en breed gedragen energiesysteem zijn enkele leidende principes nodig c.q. gewenst. Dit rapport is een discussiestuk over het onderwerp ‘fundamentele technische keuzevragen in de energietransitie’. In het rapport worden fundamentele keuzevragen geïdentificeerd en worden schetsmatig de mogelijke uitkomsten van deze vragen gepresenteerd. De inzichten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met stakeholders en experts.
   
 • 2022 Indicatoren voor systeemintegratie: Ontwerpvoorstellen om de mate van systeemintegratie te monitoren (pdf) - Deze verkennende studie heeft mogelijke indicatoren gedefinieerd om systeemintegratie te meten. Het monitoren van systeemintegratie kan een bijdrage leveren aan het blootleggen en oplossen van huidige knelpunten, in het voorkomen van toekomstige knelpunten en om sturing te geven aan het beleid om zo een succesvolle energietransitie te ondersteunen.
  Partners: Berenschot

   
 • 2022 Innovatieve opwek- en opslagtechnieken in het Energietransitiemodel - Eindrapport van het project dat tot doel heeft om enkele innovatieve opwek- en opslag technologieën expliciet mee te nemen in het Energietransitiemodel. Daarmee kan de mogelijke rol en het belang van deze innovaties onderzocht worden.
  Partners: Uitgevoerd door Quintel in opdracht van RVO op verzoek van TKI Urban Energy en Holland Solar
   
 • 2021 Ontwikkeling van het belang van energie voor Nederland - Het rapport bevat een analyse van de historische ontwikkeling van het gebruik en de productie van (fossiele) energie in Nederland en de rol van energie in de Nederlandse economie. In het onderzoek staat een vergelijking van het energiegebruik in 2019 en 2010 centraal.
  Partners: Ecorys
   
 • 2021 Afspraken maken: Van data tot informatie Informatiebehoeften, datastandaarden en protocollen voor provinciale systeemstudies – Deel II technische rapportage (pdf) - Het rapport illustreert hoe modelstudies beter invulling kunnen geven aan informatie-behoeften van stakeholders in de energietransitie. Het toont de potentie van een systematische analyse van de informatieketen en van standaardisatie van de informatie-uitwisseling in die keten. Provinciale energiesysteemstudies worden gebruikt als praktijkvoorbeelden.
  Partners: CE Delft,Quintel,Intelligence, TNO
 • 2021 Afspraken maken: Van data tot informatie. Informatiebehoeften, datastandaarden en protocollen voor provinciale systeemstudies: Deel I – rapportage voor beleidsmaker (pdf) - Het rapport illustreert hoe modelstudies beter invulling kunnen geven aan informatie-behoeften van stakeholders in de energietransitie. Het toont de potentie van een systematische analyse van de informatieketen en van standaardisatie van de informatie-uitwisseling in die keten. Provinciale energiesysteemstudies worden gebruikt als praktijkvoorbeelden.
  Partners: CE Delft, Quintel, Intelligence, TNO
   
 • 2020 Guide for Good Modelling Practice in policy support - The document summarizes the state of the art in Good Modelling Practice to the best of the knowledge of the authors. It translates these practices into specific questions the decision maker and modeller can ask each other in order to communicate needs and required information. These questions are meant to structure the conversation between the parties throughout the modelling project life cycle, align and clarify expectations and increase the overall quality and usefulness of the modelling effort. The policy maker can use this document to structure the content part of a tender, and the modeller to structure the model documentation and reporting.
  Partners: TU Delft
   
 • 2019 Whitepaper Principles, challenges and guidelines for a multi-model ecology - The whitepaper provides a vision for starting the process of growing a multi-model ecology and te required interface. A high level overview of the principles behind a multi-modelling approach is given as well as an outline the major methodological challenges involved in multi-modelling. The paper closes with a discussion on the social, organizational and institutional aspects of MME operation and evolution.
  Partners: TU Delft