Learning Communities Systeemintegratie

.

Learning communities zijn de motor en landplaats van innovatieve ontwikkelingen. Professionals uit bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties werken hierin samen met onderzoekers, docenten en studenten uit kennisinstellingen. Ze verbinden onderzoek, werk en innovatie en leren aan elkaar. Het doel is om kennis te ontwikkelen en delen en oplossingen te zoeken die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.

De programma’s Systeemintegratie, Digitalisering en Human Capital Agenda ondersteunen vier Learning communities over Systeemintegratie, met elk hun eigen aandachtsgebied.

Samenwerking kennisinstellingen

De Hanzehogeschool Groningen (HG), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Technische Universiteit Delft (TUD) werken sinds 2020 intensief samen aan vier Learning Communities op het gebied van systeemintegratie, die een bijdrage leveren aan het Human Capital vraagstuk.

De vier kennisinstellingen werken elk vanuit hun eigen thema:

  • Flexibiliteit (Hogeschool Arnhem-Nijmegen i.s.m Hogeschool Saxion)
  • Energiesystemen & conversie (Hanzehogeschool Groningen)
  • Data, modelleren & digitaliseren (Hogeschool van Amsterdam)
  • Smart multi-commodity energy systems (TU Delft i.s.m De Haagse Hogeschool)

Waarom Learning Communities Systeemintegratie?

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Daar hebben we iedereen bij nodig. In een krappe arbeidsmarkt en met de wens tot verdere versnelling van de energietransitie zijn leren en ontwikkelen belangrijke factoren om voldoende mensen beschikbaar te hebben voor deze uitdaging.

Systeemintegratie is een relatief nieuw aandachtsgebied, dat in het bestaande scholingsaanbod nog niet voldoende is verankerd. Binnen de Learning Communities Systeemintegratie ligt de focus op het ontwikkelen van mensen met deze nieuwe kennis, die zich zo aan kunnen passen aan een nieuw werkveld.

Wat leveren ze op?

Learning communities dragen - door de directe dialoog tussen de deelnemers over de vraagstukken die in de praktijk leven - niet alleen in belangrijke mate bij aan het versnellen van de energietransitie, maar ook aan de doelen van ‘leven lang leren’. In learning communities brengen alle deelnemers expertise vanuit hun verschillende functies, ervaring en disciplines bij elkaar, waardoor met en van elkaar leren wordt gerealiseerd en nieuwe kennis ontstaat.

Model voor Learning Communities Systeemintegratie

Uit de samenwerking tussen de vier kennisinstellingen blijkt dat de volgende sleutelfactoren voorwaardelijk zijn voor het realiseren van Learning Communities met impact:

  • Multidisciplinair werken
  • Gedeeld eigenaarschap
  • Het faciliteren van ontmoetingen tussen verschillende stakeholders, experts en studenten.
  • Het organiseren van effectieve manieren van kennisdeling om de opbrengsten van LC’s naar de samenleving te kunnen brengen.

De vier kennisinstellingen hebben een gezamenlijk model voor Learning Communities op het thema systeemintegratie ontwikkeld, dat in de onderstaande figuur is weergegeven. De vier kennisinstellingen zullen op basis van dit model elk een eigen invulling aan hun Learning Community geven.

Vervolgstappen: Nationale Learning Community Systeemintegratie

De Hanzehogeschool Groningen (HG), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Saxion Hogeschool en de Technische Universiteit Delft (TUD) werken momenteel aan een voorstel voor het (door)ontwikkelen van een Nationale Learning Community Systeemintegratie. De partijen zijn voornemens om gezamenlijk op te schalen, lokaal ontwikkelde kennis en faciliteiten landelijk te ontsluiten, een expertiseplatform systeemintegratie op te zetten en samen op te trekken in de communicatie over systeemintegratie.

In de Nationale Learning Community Systeemintegratie werken en leren professionals, onderzoekers en studenten vanuit de kennisinstellingen samen aan systeemintegratievraagstukken.

Met opschalen wordt beoogd de Learning Community door te ontwikkelen en uit te breiden met meer deelnemende stakeholders en meer kennisinstellingen. Er wordt samengewerkt aan concrete casussen, zoals Smart Energy Hubs. Aanvullend daarop wordt binnen de Learning Community gezamenlijk opgetrokken om een aanbod van leerwegen en opleidingsvormen op het gebied van systeemintegratie te ontwikkelen.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je in voor de systeemintegratie nieuwsbrief of neem contact met ons op via @email