Innovatieprogramma

TKI Nieuw Gas richt zich op dat deel van de energietransitie waar duurzame en klimaatneutrale moleculen en duurzame alternatieven daarvoor een grote rol spelen. Meestal gaat het om toepassingen waar elektriciteit niet of niet-efficiënt toepasbaar is, zoals bij de hogetemperatuurwarmte in de industrie, transportbrandstoffen in het zwaardere vervoer (trucks en scheepvaart) en afvang en hergebruik van CO2.

TKI Nieuw Gas richt zich op de thema’s groen gas, waterstof, CCUS en geo-energie. LNG, waar in het verleden veel aandacht aan is besteed, bevindt zich in de ‘afbouwfase’ vanwege de marktrijpheid van de optie.

Groen gas

De productie van groen gas bedroeg begin 2020 op jaarbasis ongeveer 5 PJ (150 miljoen m3) en van biogas ongeveer 9 PJ. De ambitie van het klimaatakkoord is om het volume van hernieuwbare gassen te laten toenemen tot 70 PJ (ca. 2 miljard m3) in 2030. Naast de huidige, breed toegepaste technologie van vergisting, heeft vergassingstechnologie (superkritische en thermische vergassing) de potentie om in de komende jaren de productie van groen gas uit biomassa en biomassareststromen mogelijk te maken. Daarnaast kunnen chemische componenten worden geproduceerd voor de biobased economy. Vergassingstechnologie bevindt zich ongeveer op TRL-niveau 6-7.. Lees verder...

Waterstof

In 2017 heeft het TKI Nieuw Gas de contouren van een Routekaart Waterstof opgesteld om de marktintroductie van waterstof als koolstofvrije energiedrager en grondstof te agenderen en versnellen. Innovaties zijn nodig voor de verbetering van het rendement, de betrouwbaarheid, de levensduur en de kostprijs van waterstoftechnologie en -systemen. Lees verder...

Carbon Capture and Storage (CCUS)

De CO2-concentratie in de lucht stijgt door het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. Een manier om de uitstoot van dit broeikasgas te verminderen is het afvangen, hergebruiken en opslaan van het CO2. Het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2 is beter bekend als Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Op basis van de huidige energiescenario’s zal CCS – waar mogelijk gecombineerd met hergebruik van CO2 (Utilisation) – een fors deel van de benodigde CO2-emissiereductie om klimaatneutraal te zijn in 2050, voor haar rekening moeten nemen. TKI Nieuw Gas richt zich op kennisontwikkeling in combinatie met demonstratie- en pilotprojecten om CCUS in 2030 breed toepasbaar te laten zijn. Lees verder...

Geo-energie

De in de afgelopen decennia opgedane kennis en expertise over de ondergrond ten behoeve van de gaswinning kan goed worden toegepast voor de energietransitie. Geothermie en energieopslag zijn daarvan goede voorbeelden. Lees verder...

Small Scale LNG

In de afgelopen jaren heeft TKI Nieuw Gas actief de ontwikkeling van small scale LNG voor de toepassing in de mobiliteit, met name zwaar wegtransport en binnen-/kustvaart, gefaciliteerd. In 2018 is een innovatieanalyse uitgevoerd. De conclusie was dat de ontwikkeling van LNG succesvol is geweest waardoor LNG breed uitgerold kan worden. Alhoewel er nog enkele innovatie-uitdagingen liggen, is de markt voldoende in staat om dat zelf op te pakken. Daarom richt het TKI zich alleen nog op de ontwikkeling van bio-LNG; dat onderwerp wordt onder het thema groen gas meegenomen.