Onze visie

(Samen) op weg naar een klimaatneutrale toekomst

TKI Gas en de energietransitie

De gassector speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van ons energiesysteem. Het TKI Gas onderstreept het belang van een klimaatneutrale toekomst en maakt zich samen met andere TKI’s, andere sectoren en stakeholders sterk om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 tot nul te reduceren. Willen we de energietransitie tot een succes maken, dan moeten elektriciteit, gas en warmte samenwerken aan een flexibel en gebalanceerd energiesysteem.

Nieuwe rol van gas

De rol van aardgas wordt steeds kleiner. Het is de bedoeling dat fossiel gas in de toekomst alleen nog wordt ingezet als er geen duurzamere alternatieven voorhanden zijn en alleen daar waar het de meeste waarde voor de samenleving oplevert. In de overgangsfase naar 2050 helpt het TKI Gas kennisinstellingen en bedrijven om hun hoogwaardige technologiekennis en innovatiekracht in te zetten in alle schakels van de energieketen. In overleg met onze stakeholders en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken zoekt het TKI Gas naar de maximale bijdrage van gas en de gasindustrie aan een betaalbare en betrouwbare energietransitie.

Gas-op-Maat

Gas is niet langer een standaardvoorziening. We kiezen dus niet per definitie voor gas, maar voor maatwerk. Per situatie moet worden bekeken wat de beste energievorm is. Binnen de gassector werkt het TKI Gas samen met haar partners aan het creëren en versnellen van duurzame innovaties, waaronder vloeibaar aardgas (LNG) in de mobiliteit, afvang, hergebruik en opslag van CO2 en de inzet van duurzaam synthesegas, bestaand uit koolmonoxide en waterstof, in de industrie. Dankzij technologische innovaties komen steeds meer vormen van hernieuwbaar gas, zoals groen gas uit biomassa en waterstof, beschikbaar.

Integrale aanpak

Daarnaast zoekt TKI Gas naar een slim samenspel met andere energiedragers. Een belangrijk initiatief is bijvoorbeeld de samenwerking van de gas- met de windsector. Deze sectoren zoeken samen naar mogelijkheden om de bestaande gasinfrastructuur en -diensten voor offshore gas- en olieactiviteiten optimaal te gebruiken voor windparken en andere duurzame energieopties op de Noordzee.

Een integrale aanpak is absoluut noodzakelijk. Niet alleen voor de nodige technologische innovaties, maar ook om de sociale innovaties en het maatschappelijk draagvlak te creëren die onontbeerlijk zijn om de transitie te laten slagen. TKI Gas zoekt de dialoog met alle betrokkenen, binnen én buiten de energiesector.

Vier thema’s

Het TKI Gas richt zich op vier thema’s die langs ketens zijn opgezet en georganiseerd. Integratie tussen ketenonderdelen staat daarbij centraal, evenals samenwerking met stakeholders door de hele keten heen, zoals de agrarische sector, waterschappen en de industrie. Er bestaat een groot potentieel voor groen en hernieuwbaar gas. Om de slagingskans van innovaties te vergroten, werkt TKI Gas samen met organisaties als Groen Gas Nederland, het Nationaal LNG Platform, het CATO-consortium (CCUS) en het Nationale Waterstof Platform.

1. Duurzaam en klimaatneutraal gas

Dit thema heeft betrekking op de productie van duurzame gassen via vergisting en vergassing, de productie van duurzaam waterstof (als klimaatneutraal gas) en ‘Carbon Capture, Utilisation and Storage’ (CCUS). CO2 wordt afgevangen, waar mogelijk hergebruikt en anders opgeslagen. Bij dit laatste horen ook negatieve emissies via de combinatie biomassa en CCUS.

2. Inzet van Gas-op-Maat

Het thema Gas-op-Maat richt zich op de toepassing van gas in sectoren waar alternatieven schaars zijn of niet bestaan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij (bio-)LNG in de binnenvaart en bij de inzet van gas voor de productie van hoge temperatuur warmte in de industrie. Bij voorkeur wordt hiervoor duurzaam gas ingezet. Maar dat is niet altijd mogelijk. Het streven is om de toepassing van fossiel gas maximaal te reduceren.

3. Hergebruik van infrastructuur, producten en diensten van gas en opruimen wat niet meer nodig is

Hoe kunnen we de bestaande gasinfrastructuur in brede zin, dus inclusief diensten en producten, gebruiken voor nieuwe functies binnen de energietransitie? Dat is de centrale vraag voor dit thema. Hoe kunnen we gebruikmaken van platforms en leidingen op de Noordzee voor offshore wind? Hoe maken we gebruik van bestaande infrastructuur voor groen gas en waterstof? Van lege velden, infrastructuur en putten voor CO2-opslag? Is hergebruik niet mogelijk of nodig, dan is opruimen de laatste stap.

4. Systeemintegratie – de transitie helpen versnellen

Voor dit thema ligt de nadruk op de rol van het gassysteem als facilitator of ‘backbone’ van de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van back-up, piek- en flexibel vermogen. Systeemintegratie is gericht op het creëren van cross-overs met andere thema’s, waaronder de CO2-levering in de tuinbouw, back-up en piekvermogen als aanvulling op duurzame warmte (geothermie) en het integreren van gasfaciliteiten met offshore-wind (‘gas meets wind’).

Boekje

Meer informatie leest u in ons boekje Terugblik op 4 jaar TKI Gas.

Omslag boekje Terugblik 4 jaar TKI Gas