Kennis versnelling energierenovaties

versnelling energierenovaties

Om voor 2050 ruim 7 miljoen woningen en 570.000 utiliteitsgebouwen te transformeren tot goed geïsoleerde panden, moet de snelheid van het renoveren van de gebouwde omgeving omhoog. Daar zijn technische, procesmatige en maatschappelijke innovaties voor nodig. Bijvoorbeeld door toepassing van integrale renovatieconcepten, door industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces en door gebouweigenaren en gebruikers centraal te stellen bij energierenovaties. Vind hieronder de door TKI Urban Energy verzamelde kennis en actuele informatie over versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving.

Lees meer over versnelling energierenovaties (MMIP3)

Kennisuitwisseling

Kennisdossiers

Relevante publicaties

 • 20 januari 2023 Voorbeeldenboek contingentenaanpak
  In deze publicatie laten we zien hoe de contingentenaanpak werkt door een aantal praktijkvoorbeelden uit te lichten uit de koopsector, huursector en utiliteitsbouw. De contingentenaanpak is door het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving en door de Tweede Kamer aangemerkt als kansrijke aanpak voor het verduurzamen van gebouwen in aanvulling op de wijkaanpak. Het doel van de contingentenaanpak is om de verduurzaming van gebouwen op te schalen en de kosten van verduurzamingsmaatregelen te minimaliseren door het inrichten van efficiënte bouwstromen.

 • 23 december 2022 Rapportage Voorbij de Standaard
  In de zomer van 2021 zijn de Standaard en de Streefwaarden geïntroduceerd. De Standaard voor woningisolatie is een richtlijn voor de maximale waarde voor de warmtebehoefte voor ruimteverwarming. In dit rapport geeft Nieman Raadgevende Ingenieurs een afwegingskader om te bepalen wanneer het verstandig is om beter dan de Standaard te isoleren. Daarnaast is een aantal verduurzamingspakketten doorgerekend voor verschillende woningtypes en woonsituaties om dit afwegingskader te toetsen. Eén van de conclusies is dat het in sommige situaties verstandig is om naar de Standaard te isoleren, maar dat er ook veel situaties zijn waarin het nuttig is om verdergaand te verduurzamen. 

 • 28 september 2022 Rapportage Prestatiebenchmark Woningen
  Momenteel is het niet makkelijk om als woningeigenaar een goede keuze te maken voor het verduurzamen van een woning. Hoe kunnen particulieren geholpen worden bij het maken van deze beslissing? We lieten CFP Green Buildings uitzoeken wat er al is aan informatievoorziening voor particulieren. Op basis daarvan willen we kijken of en hoe een prestatiebenchmark opgetuigd zou moeten worden om particulieren te helpen in hun beslissingsproces om hun woning te verduurzamen.

 • 4 augustus 2022 Inspiratiedocument Innovaties voor de verduurzaming van individuele woningen
  Uptempo! Publiceert een overzicht van de belangrijkste innovaties die bruikbaar zijn in particuliere woningen, langs het stappen plan verduurzamen: isoleren, ventileren, energie opwekken en duurzaam verwarmen en koelen. Een publicatie speciaal gericht op energiecoaches, buurtinitiatieven van actieve verduurzamers en individuele woningeigenaren die graag zelf aan de slag willen.

 • 4 april 2022 Routekaart Ventilatie en luchtdichtheid
  Deze routekaart is primair gericht aan energieadviseurs, energiecoaches, energielokketten en uitvoerende partijen om woningeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning op het gebied van ventilatie en luchtdichtheid. De routekaart kan natuurlijk ook een hulpmiddel zijn voor anderen dan alleen energieadviseurs. Het eindresultaat van de routekaart is een formulier dat samen met de eigenaar/bewoner doorlopen kan worden, om te nemen ventilatiemaatregelen op korte en lange termijn af te stemmen op zijn of haar wensen.

 • 18 oktober 2021 Notitie Versnelling Energietransitie Particuliere Woningen
  De verduurzaming van de particuliere woningvoorraad is een belangrijke opgave in het klimaatakkoord. Vanuit de werkgroep versnelling energietransitie particuliere woningen is een advies geschreven aan de partners in het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. In dit advies worden concrete aanbevelingen gedaan voor de inrichting van een programmatische aanpak voor de verduurzaming van particuliere woningen.

 • 1 april 2021 Notitie: FAQ Standaard en streefwaarden
  In maart 2021 stuurde Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kasja Ollongren, haar voorstel voor de vaststelling van Standaard- en Streefwaarden voor de bestaande bouw naar de Tweede Kamer. Deze standaard en streefwaarden geven duidelijkheid aan woningeigenaren over het niveau waarnaar ze hun woning spijtvrij kunnen verduurzamen. Om bedrijven een goed beeld te geven van de standaard en streefwaarden en wat deze voor hun product betekenen hebben we de belangrijkste vragen rondom de standaard en streefwaarden op een rijtje gezet en beantwoord.

 • Januari 2021 Rapport: keurmerk stapsgewijs verduurzamen van particuliere woningen
  In een kamerbrief over de financiering en ontzorging van woningeigenaren bij de uitvoering van het Klimaatakkoord, is een keurmerk door het ministerie van  Binnenlandse Zaken benoemd als mogelijk middel om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Zo’n keurmerk moet vertrouwen bieden aan de consument en bijdragen aan de nodige opschaling van de markt voor stapsgewijs verduurzamen. Over Morgen heeft in opdracht van RVO en TKI Urban Energy onderzoek gedaan naar de kansen voor het ontwikkelen van een dergelijk keurmerk, gerelateerd aan de Standaard en Streefwaarden.

 • 1 maart 2021 Routekaart Na-isolatie
  Vochtproblemen en schimmel door na-isolatie: de nachtmerrie van iedere woningeigenaar. Toch komt het vaker voor dat je denkt. Gebrek aan een integraal plan, bouwfysische kennis en onkunde ligt hier vaak aan ten grondslag. Stroomversnelling en Nieman Raadgevende Ingenieurs hebben daarom, in opdracht van TKI Urban Energy en samen met koplopers onder de markt- en kennis partijen, een eerste routekaart ontwikkeld waarmee adviseurs, energieloketten, bouwmarkten maar ook particuliere woningeigenaren beter zicht op mogelijke risico's en aandachtspunten krijgen, waardoor gemakkelijker spijtvrije keuzes gemaakt kunnen worden.

 • 24 februari 2021 Spijtvrij na-isoleren? Twee isolatie-wegen voor aardgasvrije woningen
  In dit artikel wordt ingegaan op de twee manieren van na-isolatie: de traditionele methode waarbij gebouwen van binnenuit na-geïsoleerd worden en de 'theeputs aanpak', waarbij woningen van buitenaf van een isolatielaag worden voorzien. Het rapport zet de voor- en nadelen uiteen, geeft weer welke methode past bij welke situatie en laat enkele innovaties zien.

 • 3 juli 2020 Validatie Renovatieconcepten
  In dit rapport staan manieren om te garanderen dat renovatieconcepten doen wat ze beloven. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door DWA, komt naar voren dat de validatie van renovatieconcepten verbeterd kan worden door een goed validatieproces op te tuigen met de daarbij behorende afspraken en een digitaal platform op te zetten om alle informatievoorzieningen goed te organiseren.

 • 10 december 2019 De energietransitie als vliegwiel voor de transformatie van bestaande wijken
  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland aardgasvrij wordt via een wijkgerichte aanpak. Het uitgangspunt daarbij is om zogenaamde ‘koppelkansen’ in wijken te benutten. Dit betekent dat we de warmtetransitie combineren met andere opgaven die de komende jaren urgent zijn, zoals leefbaarheid, mobiliteit en gezondheid. Het verzilveren van koppelkansen kan leiden tot een win-winsituatie: de gebouwde omgeving gaat van het aardgas af, en draagt ook nog eens bij aan andere uitdagingen. En dit heeft vervolgens weer een positieve uitwerking op het enthousiasme voor de energietransitie. Door in te spelen op zaken die eigenaren en bewoners belangrijk vinden, zien zij eerder in hoe ‘aardgasvrij’ ook voor hen een verbetering kan zijn. Het belang van koppelkansen lijkt dus evident. Maar welke koppelkansen liggen voor het grijpen? En hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen daarin een rol spelen? En wat levert dat hun eigenlijk op? Lees er meer over in deze publicatie.

 • 7 oktober 2019 Onderzoeksrapportage Op weg naar Aardgasvrije Woningen - Elke bewoner een persoonlijk renovatiearrangement
  Een verkennend onderzoek naar de behoeften van bewoners tijdens een renovatie richting aardgasvrije woningen.

 • 6 maart 2019 Minipaper 'Ecosysteem versnelling energietransitie in de gebouwde omgeving'
  Wat moet er gebeuren om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen? Lees in deze paper de toekomstvisie van TKI Urban Energy en hoe u daaraan kunt bijdragen.