Innovatieprogramma TKI Wind op Zee

Het innovatieprogramma heeft tot doel:

  • kostenreductie van offshore windenergie
  • het vergroten van de bijdrage van de Nederlandse offshore windindustrie aan de implementatie van offshore wind in Nederland
  • het versterken van hun concurrentiepositie in de internationale export markt

Onder kostenreductie wordt een reductie van de Levelised Cost of Energy (LCOE) verstaan. Reductie van de LCOE kan worden bereikt door het verlagen van de kosten (bijvoorbeeld CAPEX, OPEX, financieringskosten) of het verhogen van de inkomsten (energieproductie, waarde).

KIA en Roadmap

In het kader van het Topsectorenbeleid en als onderdeel van de Topsector Energie heeft het TKI Wind op Zee in 2012 het eerste Innovatiecontract Wind op Zee opgesteld waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid aangeven samen te gaan werken aan innovaties op het gebied van offshore windenergie op zee. In 2014 is het innovatiecontract intern geëvalueerd en heeft het TKI Wind op Zee haar visie uitgewerkt in de vorm van Roadmap 2015 - 2020 waarin ook de organisatie, de activiteiten en ook de programmering worden beschreven. Het is het kader waarbinnen het TKI Wind op Zee werkt.

In 2015 is samen met de Topsector Energie de Kennis- en innovatieagenda 2016 - 2019 samengesteld waarin de inhoudelijke programmering voor het R&D Programma en daarmee de onderzoeksagenda is vastgelegd. Voor de periode 2016-2017 is nieuw Innovatiecontract opgesteld als opvolger van het eerste Innovatiecontract.

Innovatiethema's

Het innovatieprogramma van het TKI-Wind op Zee ondersteunt 6 innovatiethema's:

  1. Ondersteuningsconstructies (inclusief Floating)
  2. Windturbine en windcentrale
  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting
  4. Transport, Installatie & Logistiek
  5. Beheer en Onderhoud (inclusief End-of-Life)
  6. Wind op zee en de omgeving

U kunt per programmalijn projectvoorstellen indienen. Dit gaat middels tenderrondes, waarbij de voorstellen door een internationale en onafhankelijke adviescommissie zullen worden beoordeeld.