Aanpak en organisatie

De Topsector Energie en de Topconsortia Kennis en Innovatie vormen vooral ‘organiserend vermogen’. De kerntaken zijn programmeren (in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden), het bouwen van Publiek Private Samenwerkingen (PPS) en kennisverspreiding.

Om uitvoering te geven aan onze missie en de gestelde doelen werken we met 3 agenda’s:

 1. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA)  vormt de ruggengraat van de Topsector Energie. Hierin worden voor alle thema’s en Technology Readiness Levels (TRLs) de onderzoeks- en innovatieopgaven uitgewerkt. De Kennis- en Innovatieagenda werd in 2017 herzien. Hierbij werd de uitwerking van de transitiepaden van de energietransitie gevolgd. Dit betekende onder meer dat interdepartementale agenda’s koersbepalend zullen zijn en dat er nog sterker zal worden ingezet op een cross-sectorale aanpak.
 2. Internationale export en kennisagenda, waarmee we de kansen vergroten op afzet in buitenlandse markten en buitenlandse investeringen aantrekken.
 3. De Human Capital Agenda (HCA) legt de verbinding tussen de vraag naar goed geschoolde werknemers in de energiesector en het aanbod van opleidingsinstellingen. Nieuwe, innovatieve technieken vragen om de juiste curricula op universiteiten, hbo en mbo, en ook om ‘een leven lang leren en bijscholen’.

Wet normering topinkomens

De wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Op grond van deze wet moeten instellingen met een publieke taak inkomens en ontslagvergoedeingen van topfunctionarissen openbaar maken. Hieronder vindt u de controleverklaringen van het accountantskantoor.

Jaarverslagen Stichting TKI-Energie

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie

De Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s) richten zich samen met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op de gehele innovatieketen (alle TRLs). Van funderend energieonderzoek via toegepast onderzoek tot demonstratie en exploitatie.

 • Energie en industrie - Verduurzaming van de procesindustrie door een focus op circulaire economie, elektrificatie, efficiency en het terugdringen van emissies.
 • Urban Energy - Verduurzaming van de energiesystemen in de gebouwde omgeving. Dat omvat zowel opwek van duurzame energie (zonPV) en gebouwisolatie als duurzame warmtesystemen. Energieopslag en het intelligent managen van het lokale energiesysteem zijn daarbij essentieel.
 • Nieuw Gas - Innovaties op het gebied van groen gas, CO2-opslag en hergebruik en versterking van de kennis van de (diepe) ondergrond. Groen gas kent een diversiteit aan opties: biomassavergisting en -vergassing, duurzame waterstofproductie en bioLNG zijn daar voorbeelden van.
 • Wind op zee - Innovaties die zich richten op het veilig en betaalbaar opschalen van wind op zee (kostenreductie en optimalisatie), integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving. Denk hierbij aan thema’s als onderhoud, robotisering, optimaal ontwerp van een wind park, fundaties, installatietechnieken, opslag, multi-use, ecologie en nog veel meer
 • Biobased Economy - Biobased innovatie betreft de gehele biomassa-waardeketen, van veld tot eindproduct. Verwerking van biomassa tot nuttig gebruik voor Chemie en Energie staat centraal. Ook kunstmatige fotosynthese maakt deel uit van het programma.

Doorsnijdende thema’s

Naast de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) heeft de Topsector Energie ook een aantal doorsnijdende thema’s die de energiesector, het MKB en de maatschappij betrekken en verbinden:

Portfoliomanagement

Om te bepalen op welk portfolio van programmalijnen de publieke middelen het best kunnen worden ingezet om de doelstellingen van de Topsector Energie zo effectief en doelmatig mogelijk te realiseren, is het proces in de Topsector Energie ingericht volgens een systeem van portfoliomanagement (McKinsey). De TKI’s stellen, samen met de bedrijven en kennisinstellingen uit hun achterban, programmalijnen op. Deze programmalijnen leggen de focus op de innovaties die het meeste bijdragen aan de werkgelegenheid én de CO2-reductie.

In de jaarlijkse programmering is ook aandacht voor andere mogelijkheden om de doelen van de programmalijnen te behalen:

 • Welke Europese programma’s lopen er (IEA, ERAnetten, KIC InnoEnergy) en hoe kan Horizon 2020 benut worden?
 • Wat gebeurt er in de regio’s (o.m. EFRO en interreg) en hoe kunnen we dat versterken zonder dingen dubbelop te doen?
 • Hoe kunnen vroege-fasefinanciering en andere generieke instrumenten voor het bedrijfsleven onze partners helpen?