PPS-toeslagregeling

De Publiek-Private Samenwerking programmatoeslag (PPS-programmatoeslag, voorheen TKI-toeslag) is een subsidieregeling voor innovatieprojecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsopwekking en de gebouwde omgeving. De subsidieregeling is bedoeld voor samenwerkingsprojecten voor onderzoek en ontwikkeling, waarin minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij (bedrijf) deelneemt.

Op deze pagina geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, neem dan contact met ons op.

Op 26 oktober heeft TKI Urban Energy een nieuwe subsidieronde geopend. Hiervoor is een uitvraag verstuurd naar de PPS-coördinatoren van de kennisinstellingen die in aanmerking komen voor indiening. U kunt tot maandag 20 december 2021 13:00 uur projectvoorstellen indienen.

Voor wie is de PPS-programmatoeslag regeling?

Onderzoeksorganisaties die over het voorgaande kalenderjaar grondslag voor de PPS-programmatoeslag regeling hebben gegenereerd (zie volgende alinea), worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. Als u twijfelt of uw kennisinstelling ook gebruik mag maken van de PPS-programmatoeslag regeling neem dan contact met ons op via @email.

Hoe wordt grondslag gegenereerd voor deze regeling?

TKI Urban Energy vraagt de kennisinstellingen in haar ecosysteem om de private bijdragen (cash en in kind) binnen lopende samenwerkingsprojecten of TKI-relevante onderzoeksprojecten in het voorgaande kalenderjaar aan te leveren. Elke euro private bijdrage levert 30 eurocent PPS-programmatoeslag op. Het gaat niet alleen om lopende projecten die met PPS-programmatoeslag zijn gefinancierd, maar om alle projecten die plaatsvinden binnen het werkgebied van TKI Urban Energy. Per private deelnemer telt maximaal 20.000 euro per jaar mee voor het vaststellen van de PPS-programmatoeslag. Buitenlandse private partijen kunnen alleen een bijdrage in kind leveren als zij ook een vestiging of dochteronderneming in Nederland hebben. Daarnaast tellen private bijdragen van ANBI’s (goededoeleninstellingen) in onderzoeksprojecten mee. Hiermee verdient het TKI 25% PPS-programmatoeslag.

Hoe wordt de gegenereerde PPS-programmatoeslag ingezet?

Over de door RVO goedgekeurde “grondslag” ontvangt TKI Urban Energy een budget aan PPS-programmatoeslag. Het aanleveren van projecten met private bijdragen door de kennisinstellingen zorgt er dus voor dat er meer subsidie beschikbaar komt voor nieuw onderzoek. De door RVO toegekende PPS-programmatoeslag kan TKI Urban Energy inzetten in samenwerkingsprojecten voor onderzoek en ontwikkeling, waarin minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij (bedrijf) deelneemt. Deze regeling is niet bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Hiervoor is de DEI+ regeling beschikbaar.

Hoe verloopt het proces van indiening tot honorering?

 • Conform de PPS-programmatoeslag regeling moet uw projectvoorstel een samenwerkingsproject voor onderzoek en ontwikkeling beschrijven, waarin minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij (bedrijf) deelneemt.
 • Een project kan maximaal 400.000 euro ontvangen vanuit de PPS-programmatoeslag.
 • Het project dient uiterlijk binnen 5 jaar te zijn afgerond; kosten die na deze datum worden gemaakt zijn niet subsidiabel. Werkzaamheden die al vóór indieningsdatum zijn begonnen zijn ook niet subsidiabel.
 • Definitieve projectvoorstellen en begrotingen dienen te zijn vormgegeven conform de formats ‘Model projectplan Urban Energy PPS-toeslag 2021 en ‘Begroting PPS-toeslag TKI2021’ (zie documenten beneden). Het gebruik van deze formats is verplicht.

Alle projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van experts, aan de hand van vier criteria. De projectvoorstellen die voldoen aan de formele eisen worden gehonoreerd op basis van het beschikbare budget. In sommige gevallen worden na de beoordeling door de expertcommissie nog aanvullende voorwaarden gesteld voor de toekenning van een project. De vier criteria zijn:

 1. de bijdrage aan het innovatieprogramma van TKI Urban Energy, zoals verwoord in de MMIP’s (weging: 20%);
 2. Slaagkans in de Nederlandse markt en maatschappij (weging: 20%);
 3. de mate van vernieuwing ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de mate van versterking van de Nederlandse kennispositie (weging: 30%);
 4. de kwaliteit van het project, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet (weging: 30%). NB: Een onevenwichtige samenwerking in termen van financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project, kan leiden tot afwijzing of tot een lagere of onvoldoende score op dit criterium.

Kan ik mijn projectideeën laten toetsen?

We adviseren eerst uw projectidee te toetsen bij TKI Urban Energy, voordat u een volledige aanvraag indient. Wij raden aan om een beschrijving van de probleemstelling van uw projectvoorstel, plus een indicatie van het benodigde budget, op te sturen naar @email. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaard projectideeformulier. Stuur dit projectidee zo spoedig mogelijk in, zodat wij daarop kunnen reageren. U bent dan in staat om onze reactie te verwerken in uw definitieve projectvoorstel.

Wat betekent de afschaffing van de onder- en boven drempel inzetbudgetten?

Sinds 2021 werkt de PPS-programmatoeslag regeling van TKI Urban Energy niet meer met inzetbudgetten in “boven drempel” en “onder drempel” categorieën. Dit betekent dat alle onderzoeksorganisaties in concurrentie projecten indienen, zonder dat daarbij specifieke budgetten beschikbaar zijn voor onderscheiden organisaties.

Wat zijn de nieuwe subsidievoorwaarden?

Sinds 2021 gelden ook nieuwe subsidievoorwaarden ten opzichte van vorige jaren:

 • Voor Fundamenteel Onderzoek geldt een maximum percentage van 80% subsidie.
 • Voor Industrieel Onderzoek geldt een maximum percentage van 50% subsidie.
 • Voor Experimenteel Onderzoek geldt een maximum percentage van 25% subsidie.
 • Voor niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties geldt een maximum percentage van 80% subsidie.
 • Op projectniveau mag de optelling van de gevraagde subsidie per deelnemer niet meer zijn dan 65% van de totaal kosten van het project, met een maximum van 400.000 euro per project.

Wat houdt de TKI-bijdrage in?

TKI Urban Energy rekent een TKI-bijdrage bij de consortia waaraan een project is toegekend via het PPS-toeslagproces. Deze bijdrage is een handling fee voor alle administratieve handelingen en werkzaamheden die TKI Urban Energy voor een project uitvoert. Het doel van de TKI-bijdrage is om (onverwachte) beheerkosten van de PPS-toeslagprojecten op te vangen.

TKI Urban Energy rekent 3,5% van de totale toegekende PPS-toeslag per project. De bijdrage wordt in een contract vastgelegd en bij de penvoerder van het projectconsortium eenmalig in rekening gebracht (dus niet bij de consortiumpartners). Zodra de TKI-bijdrage is betaald, wordt de bevoorschotting van de PPS-toeslag gestart.

NB: de TKI-bijdrage is niet subsidiabel en mag dus niet in de projectbegroting worden opgevoerd; de penvoerder betaalt de TKI-bijdrage, maar kan dit zelf onderling met de consortiumdeelnemers verrekenen.

Projectvoorbeelden:

Documenten