PPS-programmatoeslag

Wanneer een bedrijf en een onderzoeksinstelling samen willen werken aan onderzoek en ontwikkeling, kunnen ze een beroep doen op de Publiek-Private Samenwerking programmatoeslag (PPS-toeslag). Deze subsidieregeling is bedoeld voor samenwerkingsprojecten voor onderzoek en ontwikkeling, waarin minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij deelneemt.

De PPS-toeslag is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om publiek-private samenwerkingsprojecten te stimuleren. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Op deze pagina van de Topsector Energie vindt u meer informatie over de regeling. U kunt bij TKI Urban Energy innovatieprojecten indienen op het gebied van de gebouwde omgeving en hernieuwbare elektriciteitsopwekking.

TKI Urban Energy opent gemiddeld één keer per jaar de subsidieregeling en nodigt onderzoeksinstellingen uit om projectvoorstellen in te dienen. De regeling is recent weer geopend. De deadline om voorstellen in te dienen is dinsdag 13 december 2022 om 13.00 uur. De kennisinstellingen die mogen indienen hebben hierover bericht gehad. Wilt u weten of u ook kunt indienen? Neem dan contact op met @email.

Meer informatie over de regeling, subsidiabele kosten en formulieren van deze subsidieronde vindt u hier.
Een nadere toelichting op de beoordelingscriteria bij deze subsidieronde vindt u hier.

Voor wie is de PPS-programmatoeslag regeling?

Onderzoeksorganisaties die over het voorgaande kalenderjaar grondslag voor de PPS-programmatoeslag regeling hebben gegenereerd, worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. Dit proces wordt hier verder toegelicht. Als u twijfelt of uw kennisinstelling ook gebruik mag maken van de PPS-programmatoeslag regeling, neem dan contact met ons op via @email.

Hoe wordt de gegenereerde PPS-programmatoeslag ingezet?

TKI Urban Energy stelt de PPS-programmatoeslag beschikbaar voor innovatieprojecten voor onderzoek en ontwikkeling, waarin minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij (bedrijf) deelneemt. Deze regeling is niet bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Hiervoor is de DEI+ regeling beschikbaar.

Enkele voorbeelden van gehonoreerde projecten zijn:

Een voorstel dient aan een aantal eisen te voldoen:

 • Een project vraagt maximaal 400.000 euro subsidie vanuit de PPS-programmatoeslag.
 • Het project dient uiterlijk binnen 4 jaar te zijn afgerond; kosten die na deze datum worden gemaakt zijn niet subsidiabel. Werkzaamheden die al vóór indieningsdatum zijn begonnen zijn ook niet subsidiabel.
 • Het definitieve projectvoorstellen en de begroting dienen te zijn vormgegeven conform de daartoe beschikbaar gestelde formats ‘Model projectplan Urban Energy PPS toeslag 2022 (TKI2221)’ en ‘Model begroting Urban Energy PPS-toeslag (TKI2221)’ (zie documenten beneden).

Sinds 2021 gelden de volgende subsidiepercentages waaraan een projectbegroting dient te voldoen:

 • Voor Fundamenteel Onderzoek geldt een maximum percentage van 80% subsidie.
 • Voor Industrieel Onderzoek geldt een maximum percentage van 50% subsidie.
 • Voor Experimenteel Onderzoek geldt een maximum percentage van 25% subsidie.
 • Voor niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties geldt een maximum percentage van 80% subsidie.
 • Op projectniveau mag de optelling van de gevraagde subsidie per deelnemer niet meer zijn dan 65% van de totaal kosten van het project, met een maximum van 400.000 euro per project.

Meer informatie over de regeling, subsidiabele kosten en formulieren van deze subsidieronde vindt u hier.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot honorering?

TKI Urban Energy opent gemiddeld één keer per jaar de subsidieregeling en nodigt onderzoeksinstellingen uit om projectvoorstellen in te dienen. De regeling kent een deadline waarvoor projectvoorstellen ingediend moeten worden. Alle ontvangen projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van experts, aan de hand van vier criteria. De projectvoorstellen die voldoen aan de formele eisen worden gehonoreerd op basis van het beschikbare budget. In sommige gevallen worden na de beoordeling door de expertcommissie nog aanvullende voorwaarden gesteld voor de toekenning van een project.

De vier beoordelingscriteria zijn:

 • de bijdrage aan het innovatieprogramma van TKI Urban Energy, zoals verwoord in de MMIP’s (weging: 20%);
 • de slaagkans in de Nederlandse markt en maatschappij (weging: 20%);
 • de mate van vernieuwing ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de mate van versterking van de Nederlandse kennispositie (weging: 30%);
 • de kwaliteit van het project, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet (weging: 30%). NB: Een onevenwichtige samenwerking in termen van financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project, kan leiden tot afwijzing of tot een lagere of onvoldoende score op dit criterium.

Een nadere toelichting op de beoordelingscriteria bij deze subsidieronde vindt u hier.

Kan ik mijn projectideeën laten toetsen?

We adviseren eerst uw projectidee te toetsen bij TKI Urban Energy, voordat u een volledige aanvraag indient. Wij raden aan om een beschrijving van de probleemstelling van uw projectvoorstel, plus een indicatie van het benodigde budget, op te sturen naar @email. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaard projectideeformulier. Stuur dit projectidee zo spoedig mogelijk in, zodat wij daarop kunnen reageren. U bent dan in staat om onze reactie te verwerken in uw definitieve projectvoorstel.

Wat houdt de TKI-bijdrage in?

TKI Urban Energy rekent een TKI-bijdrage bij de consortia waaraan een project is toegekend via het PPS-toeslagproces. Deze bijdrage is een handling fee voor alle administratieve handelingen en werkzaamheden die TKI Urban Energy voor een project uitvoert. Het doel van de TKI-bijdrage is om (onverwachte) beheerkosten van de PPS-toeslagprojecten op te vangen.

De TKI Urban Energy brengt een TKI-bijdrage van 2% in rekening bij de penvoerder van het consortium. De bijdrage wordt in een contract vastgelegd en bij de penvoerder van het projectconsortium eenmalig in rekening gebracht (dus niet bij de consortiumpartners). Zodra de TKI-bijdrage is betaald, wordt de bevoorschotting van de PPS-toeslag gestart.

NB: de TKI-bijdrage is niet subsidiabel en mag dus niet in de projectbegroting worden opgevoerd; de penvoerder betaalt de TKI-bijdrage, maar kan dit zelf onderling met de consortiumdeelnemers verrekenen.

Documenten