Organisatie

Visie, missie en strategie

Onze gebouwde omgeving moet in hoog tempo en op grote schaal omschakelen op duurzame energiebronnen en energiebesparing. Om zo’n transformatie mogelijk te maken is innovatie essentieel. TKI Urban Energy verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van deze innovaties. TKI Urban Energy werkt aan het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties, maakt kennisuitwisseling mogelijk, ondersteunt publiek-private projecten, wijst ondernemers de weg naar financiering en faciliteert onderzoek naar energie-innovaties in woningen, utiliteitsgebouwen en woonwijken.

Visie

De gebouwde omgeving heeft in 2050 een duurzame energievoorziening en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen leveren daarvoor essentiële bouwstenen. TKI Urban Energy is een erkend referentiepunt en geeft richting aan het voor de transitie noodzakelijke innovatieproces. Dit omvat duurzame opwekking van energie, efficiënt energiegebruik en energiebesparing, transport van elektriciteit, gas, warmte en koude, inzet van data en integratie in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Technologische en socio-economische vernieuwingen worden gecombineerd voor een goed functionerend en aantrekkelijk energiesysteem.

Missie

TKI Urban Energy stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. We versterken daarmee de internationale concurrentiekracht van deze bedrijven en de kennispositie van deze onderzoeksorganisaties en vergroten zo de opbrengsten voor de Nederlandse economie.

Strategie

  1. Agenderen en programmeren
    Op basis van de Visie en in nauwe samenspraak met bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden formuleert TKI Urban Energy een ambitieuze en coherente kennis- en innovatieagenda. Daarbij borgen we een goede aansluiting bij internationale (met name Europese en IEA-) agenda’s. Deze TKI-agenda reflecteert enerzijds de sterktes, ambities en kansen van bedrijven en anderzijds de mogelijkheden die wetenschap en technologie middels de kennisinstellingen bieden. De agenda sluit ook optimaal aan bij de behoeften die ontstaan vanuit het veranderende energiesysteem en de daarmee gerelateerde behoeften en wensen vanuit de maatschappij.

  2. Stimuleren en begeleiden
    TKI Urban Energy stimuleert bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om samen te werken op het gebied van energie-innovaties. Waar dat meerwaarde biedt bevorderen we ook internationale samenwerking. Door optimale programmering voor korte en langere termijn, door ondersteuning bij de totstandkoming en door begeleiding bij de uitvoering van projecten geven we richting aan het innovatieproces en versterken we de positie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

  3. Kennisdelen en valoriseren
    Om de impact van het innovatieprogramma te maximaliseren zorgt TKI Urban Energy ervoor dat publiek beschikbare resultaten van projecten breed worden gedeeld met belanghebbende partijen buiten de projectconsortia. Daarnaast ontsluiten we relevante kennis en informatie vanuit andere nationale en internationale programma’s en organisaties. Hierdoor bevorderen we toepassing van eigen projectresultaten en wordt optimaal gebruik gemaakt van resultaten en inzichten die elders ontstaan.

Publicaties