Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Ondanks dat er momenteel verschillende soorten warmtepompen commercieel verkrijgbaar zijn, lijkt het dat er nog meerdere hindernissen te overwinnen zijn voordat warmtepompen grootschalig kunnen worden geïntegreerd in de gebouwde omgeving. Dit kennisdossier ontsluit de basiskennis en huidige ontwikkelingen van en innovatiekansen voor warmtepompen voor partijen die daarmee actief zijn of willen worden.

De warmtevoorziening in de gebouwde omgeving gaat door een fase van verandering De gebouwde omgeving moet van het aardgas af, in lijn met de doelen die gesteld zijn in het Klimaatakkoord. Om de klimaatdoelen van 2050 te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland onderhanden genomen worden. Circa 7,5miljoen huizen en één miljoen gebouwen moeten aangepast worden tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken. Dat betekent dat we ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar moeten verduurzamen tot 2021 en dat we ruim voor 2030 al in een productie van ca. 200.000 verbouwingen per jaar moeten zitten. Aan de hand van semi maatwerk wordt gekozen voor de beste oplossing voor de levering van duurzame warmte per buurt/wijk. Het aansluiten op een warmtenet is voor lang niet alle gebouwen in Nederland een energie-technisch of economisch haalbareoptie. Aan de andere kant zal het maar voor een beperkt gedeelte van de gebouwen nodig zijn om waterstofgas of biogas te gebruiken voor de warmtevoorziening. Een derde mogelijkheid biedt zich aan om voor een aanzienlijk gedeelte van de gebouwen in Nederland duurzame warmte te leveren; het gebruik van een warmtepomp.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte kan onttrekken uit een warmtebron zoals de aarde, oppervlaktewater, ventilatielucht-of de buitenlucht. Vervolgens kan het deze warmte opwaarderen tot bruikbare warmte voor de gebouwde omgeving. De meest gangbare warmtepomptechnologie is gebaseerd op de elektrisch aangedreven compressie, condensatie en verdamping van het koelmiddel. Dit principe is weergegeven in onderstaand figuur. Er zijn verschillende soorten warmtepompen te verkrijgen die onderling van elkaar verschillen door de warmtebron waar ze op zijn aangesloten, de capaciteit, de gebruikte technologie en de compatibiliteit met het warmteafgiftesysteem.

Basisprincipe conventionele warmtepomp
Basisprincipe conventionele warmtepomp

Naast de compressietechnologie zijn er warmtepomptechnologieën die op andere natuurkundige principes gebaseerd zijn. In totaal zijn er 17 verschillende warmtepomptechnologieën die commercieel levensvatbaar worden geacht. Onder andere het Technology Collaboration Programma Heat Pump Technologies van het Internationaal Energie Agentschap publiceert regelmatig over de ontwikkeling van innovatieve warmtepomptechnologieën. Het is zinvol deze alternatieve technologieën te onderzoeken omdat deze voordelen kunnen bieden ten opzichte van de conventionele technologie. Bijvoorbeeld, alternatieve warmtepomptechnologieën zoals thermo-akoestisch, magnetocalorisch en thermo-elastisch gebruiken helemaal geen koudemiddel. Ook is geluidsoverlast bij sommige alternatieve technologieën geen zorg vanwege het ontbreken van een buitenunit.

Groeimogelijkheden warmtepompen

De Tweede Warmterevolutie biedt een vertienvoudiging van de markt voor warmtepompen voorruimteverwarming en productie van warm tapwater. In 2015 begon het consortium Meerjarenprogramma Compacte Conversie en Opslag (MJP CCO) met het opstellen van de uitdagingen die ons te wachten staan in de Tweede Warmterevolutie. De Roadmap CCO is in nauwe samenspraak met TKI Urban Energy opgezet en omvat zowel het lopende MJP CCO als de noodzakelijke activiteiten om in de komende jaren de leidende positie te bewerkstelligen. De Roadmap CCO geeft sturing aan het MJP CCO en nodigt geïnteresseerde partijen uit deel te nemen aan de Tweede Warmterevolutie en hiermee bij te dragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Om de toepassing van de warmtepompen een grotere vlucht te laten nemen is er in de eerste plaats een verandering van het speelveld nodig. Om deze omslag mogelijk te maken, moet de warmtepomp een zo aantrekkelijk mogelijk alternatief vormen. TKI Urban Energy voorziet dat het huidige productaanbod hiervoor verbeterd moet worden. Volgens de Nederlandse leveranciers van warmtepompen is dit lastig, aangezien ze volledig afhankelijk zijn van de ontwikkelingen bij de buitenlandse producent van de onderdelen van warmtepompen. De productie van warmtepompen in Nederland betreft voornamelijk de assemblage van ingekochte componenten tot een werkend product, passend voor de Nederlandse markt. Doordat Nederlandse producenten gewend zijn componenten in te kopen staan zij relatief ver af van de ontwikkeling van nieuwewarmtepomp werkingsprincipes. Suggesties voor innovaties kunnen nu worden aangedragen bij de buitenlands producenten, maar zelf investeren in R&D is maar tot op zekere hoogtemogelijk vanwege de grote concurrentie op de beperkte markt zoals die er tot nu toe is.

De realisatie van de ambitie van TKI Urban Energy om innovatie op productniveau te bewerkstelligen wordt hierdoor bemoeilijkt. In 2017 heeft TNO een roadmap voor de ontwikkeling van warmtepompen opgesteld in samenspraak met gerenommeerde producenten, afnemers en gebruikers, met het doel gerichter samen te werken in innovatieprojecten. Om de kennispositie van Nederlandse bedrijven te versterken ten bate van een betere internationale concurrentiepositie is gezamenlijke R&D nodig. Echter, de Nederlandse warmtepompsector prioriteert momenteel de uitrol van bewezen concepten en de hiervoor benodigde procesinnovatie en marktontwikkeling in de bouw. Een ander heikel punt uit de TNO roadmap is de zorg dat er niet genoeg warmtepompinstallateurs zijn om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen. Naast deze zorgpunten staan er ook een aantal groeimogelijkheden aangemerkt, die hieronder per innovatiethema wordt beschreven.

Overzicht

De groeimogelijkheden en de inzichten vanuit de consument en vanuit de industrie zijn samen te vatten in grofweg twee innovatievelden: (1) de inpasbaarheid en (2) de totale levensduurkosten van warmtepompen. Aangevuld met belangrijke inzichten vanuit het netwerk van TKI Urban Energy kan de een schets worden gemaakt, te zien in onderstaand figuur.

schets innovativelden
Illustratie met twee innovatievelden: 'inpasbaarheid' en 'TCO'. Deze innovatievelden bevatten meerdere innovatiethema's die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van warmtepompen. Zowel thema's aan de rechterzijde als linkerzijde hebben innovaties nodig.

In deze illustratie zijn twee gekleurde gebieden te zien, die de ‘zachte’ kant van de inpasbaarheid-gerelateerde onderwerpen aan de linkerzijde en de ‘harde’ kant van de kosten aan de rechterzijde weergeven. Om de integratie van warmtepompen in de gebouwde omgeving sneller en soepeler te laten verlopen is innovatie nodig in beide gebieden. In de twee innovatievelden staan verschillende onderwerpen vermeld die aangemerkt zijn als zeer relevant. Dit zijn de onderwerpen waar verbetering of vernieuwing de meeste impact kan maken en waar de warmtepompsector zich op kan richten in (toekomstige) innovatieprojecten.

Voorlopig blijven de kosten voor de consument het belangrijkste aspect. Daarom hebben de initiatieven die zich bezighouden met kostenreductie, zoals de integratie van warmtepompen met andere installaties en bouwdelen en de innovaties in productielijn/opschaling, veel potentie om de warmtepomp aantrekkelijk te maken. Er is een schijnbare wisselwerking tussen de twee innovatievelden, namelijk dat warmtepompen met een verbeterde inpasbaarheid hogere kosten hebben, en vice versa. Het is dus belangrijk dat er innovatieprojecten komen die verbeteringen in beide innovatievelden onderzoeken.

Warmtepompprojecten binnen TKI Urban Energy

Momenteel zijn er elf innovatieprojecten van TKI Urban Energy die de ontwikkeling van warmtepompen als centraal onderdeel hebben. Geclusterd per onderwerp worden deze hieronder kort beschreven.

Toekomstvisie warmtepomp

Aan de hand van de ontwikkelingen en de kansen voor warmtepompen kan er een toekomstvisie voor warmtepomp innovaties worden opgesteld. De visie dient als stip op de horizon voor nieuwe innovatieprojecten en geeft richting aan het innovatieprogramma van TKI Urban Energy op het gebied van warmtepompen. Deze visie is ontwikkeld met behulp van het opstellen van Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma voor duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (MMIP 4). In dit document zijn de kennis- en innovatieopgaven opgesteld om een missie te helpen realiseren die vragen om een langjarige commitment en programmatische aanpak.

Het is evident dat er een grote rol is weggelegd voor de warmtepomp in de Tweede Warmterevolutie, waarin de volledige warmtevoorziening in de gebouwde omgeving moet worden verduurzaamd. Voor de consument is het voorlopig nog niet voldoende aantrekkelijk om - zonder verdere verbeteringen- op korte termijn en massaal warmtepompen aan te schaffen. De Nederlandse warmtepompsector groeit hard maar is nog afhankelijk van buitenlandse leveranciers voor de componenten, waardoor productinnovatie lastig te bewerkstelligen is in Nederland. Desondanks heeft de warmtepompsector ook baat bij een richtinggevende visie, zodat zij doelgerichter kunnen sturen op waar zij verschil willen maken.

Daarom is er een aantal KPI’s met bijbehorende streefwaarden opgesteld die dit kunnen doen voor een aantal innovatiethema’s voor warmtepompen, zoals te zien is in bovenstaande illustratie. De verwachting is dat zodra deze streefwaarden gehaald zijn door commercieel verkrijgbare warmtepompen, de weg volledig open staat voor grootschalige en snelle integratie van warmtepompen in de gebouwde omgeving, waar dat zinvol is.

De minimale WP doelstellingen voor de rendementen van verschillende type warmtepompen zijn in onderstaande tabel vastgesteld voor 5 en 10 jaar.

De minimale WP doelstellingen voor de rendementen van verschillende type warmtepompen
De minimale WP doelstellingen voor de rendementen van verschillende type warmtepompen

In onderstaande tabel zijn KPI’s opgesteld met streefwaarden voor 5 en 10 jaar. Onder de tabel wordt verder ingegaan welke aannames hiervoor zijn gebruikt.

KPI’s opgesteld met streefwaarden voor 5 en 10 jaar.
KPI’s opgesteld met streefwaarden voor 5 en 10 jaar.
 1. Die betreft de kosten voor de consument voor de warmtepomp geïnstalleerd in woning, inclusief boilervat en regeling, excl BTW, afgiftesysteem (-aanpassingen), na-/zone-regeling van het afgiftesysteem, bron(-nen) / bron-voorzieningen. 50% kostenreductie betreft 30% reductie t.o.v. kosten referentiejaar 2019 en aanname 10 jaren inflatie van 2% per jaar. Ordegrootte inschatting 2019 bij bepaald vermogen warmtepompen:
  2.5 kW €3950
  5 kW €4725
  7.5 kW €5500
  10 kW €6250
 2. Operationele (onderhoud & beheer, niet zijnde fueling cost) kosten (€/jaar), Ordegrootte inschatting 2019:
  Voor L/W warmtepomp : €100, per jaar.
  Voor W/W warmtepomp: €50, per jaar.
 3. COP en SPF sterk afhankelijk van vraagprofiel, KPI’s gedefinieerd voor de relevante toepassingen binnen de gebouwde omgeving in 2030 en verder (nieuwbouw, renovatie). Lage Temperatuur Verwarming, LTV, warm tapwater en Koeling. Systeemaspecten moeten hierbij meegenomen worden.*
 4. Onderscheid wordt gemaakt tussen buiten en binnengeluidsbelasting. Opgenomen waardes zijn respectievelijk buiten (op perceelgrens), binnen (verkeersruimte, bv gang), binnen (verblijfruimte, bv woonkamer/slaapkamer)
 5. De momenteel meest gebruikte koudemiddelen, de zogeheten HFK’s of f gassen, hebben bij vrijkomen een sterk broeikaseffect. GWP = Global Warming Potential Koudemiddel types koudemiddelen: R404A – 3950; R410A – 2088; R407C – 1774; R134a – 1430.
 6. Smart Grid ready: aansturing via het smart grid mogelijk (o.a. monitoring kritische functies, aan/uitzetten bij dreigend grid congestie (link met MMIP 5)), Smart grid friendly: actief bijdragen aan gridontlasting (oa. model predictive control, regeling en actieve sturing op wijkniveau, inclusief opslag (link met MMIP 5)

* Beta factor 1gesteld. Gemiddeld gewogen jaarrendement (SPF, incl bronpomp/ventilator cf. berekeningsmethode NEN7120 A1-2017 of de NEN7120/NTA8800 bepalingsmethode), aanvoertemp max. 35C Woning: QH;dis/Ag;tot=<150MJ/m2 (WLE) Tapwater: Qw; dis;nren;an 1 6500 MJ/Jaar (klasse 1) Ventilatie Systeem D of systeem C zonder overventilatie (NEN1087); uitgangspunt 30dm3/s

Relevante publicaties

Over het innovatieve warmtepompnet, waarbij water-water warmtepompen in meerdere woningen zijn aangesloten op één gedeelde bron.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.