Learning Communities Systeemintegratie

.

Learning communities zijn de motor en landplaats van innovatieve ontwikkelingen. Professionals uit bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties werken hierin samen met onderzoekers, docenten en studenten uit kennisinstellingen. Ze verbinden onderzoek, werk en innovatie en leren aan elkaar. Het doel is om kennis te ontwikkelen en delen en oplossingen te zoeken die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.

De programma’s Systeemintegratie, Digitalisering en Human Capital Agenda ondersteunen vier Learning communities over Systeemintegratie, met elk hun eigen aandachtsgebied.

Maand van de systeemintegratie

 
Nieuw evenwicht: uitdagingen en oplossingen voor de opschaling van duurzame energie

Op 4 oktober van 12:00 - 18:00 neemt dr. ir. Richard van Leeuwen je mee in zijn onderzoek naar duurzame energietransitie. Tijdens het dagprogramma zijn er diverse sprekers die met een keynote hun kritische blik werpen op de huidige stand van zaken en nemen we samen het 'nieuwe evenwicht' verder onder de loep.
In de workshops komen de verschillende aspecten binnen de duurzame energietransitie verder aanbod, waarna aansluitend Richard zijn lectorale rede zal houden.

Meld je hier aan

 
Systeemintegratie en het versnellen van de energietransitie: nut en noodzaak van data

Op 13 oktober van 14:00 -17:30 host de Hogeschool van Amsterdam, het Centre of Expertise City Net Zero met het lectoraat Energie en Innovatie, het evenement 'Systeemintegratie en het versnellen van de energietransitie: nut en noodzaak van data'. Neem deel aan diverse lezingen die de bijdrage van data en digitalisering voor het oplossen van systeemintegratie-vraagstukken toelichten.

Meld je hier aan

 
'FlexBat meets FLEXINet': adding intelligent flexibility to the distribution grid

In samenwerking met verschillende onderzoekers en de Topsector Energie, organiseert TU Delft op 18 oktober van 09:00 - 14:00 een workshop over het belang van flexibiliteit voor een snellere energiesysteemintegratie. Daarnaast kun je deelnemen aan lezingen over de integrale thema's flexibiliteit en energieopslag.

Meld je hier aan

 

Samenwerking kennisinstellingen

De Hanzehogeschool Groningen (HG), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Technische Universiteit Delft (TUD) werken sinds 2020 intensief samen aan vier Learning Communities op het gebied van systeemintegratie, die een bijdrage leveren aan het Human Capital vraagstuk.

De vier kennisinstellingen werken aan vier thema's die cruciaal zijn voor een goede systeemintegratie:

 • Flexibiliteit
 • Energiesystemen & conversie
 • Data, modelleren & digitaliseren
 • Smart multi-commodity energy systems

Waarom Learning Communities Systeemintegratie?

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Daar hebben we iedereen bij nodig. In een krappe arbeidsmarkt en met de wens tot verdere versnelling van de energietransitie zijn leren en ontwikkelen belangrijke factoren om voldoende mensen beschikbaar te hebben voor deze uitdaging.

Systeemintegratie is een relatief nieuw aandachtsgebied, dat in het bestaande scholingsaanbod nog niet voldoende is verankerd. Binnen de Learning Communities Systeemintegratie ligt de focus op het ontwikkelen van mensen met deze nieuwe kennis, die zich zo aan kunnen passen aan een nieuw werkveld.

Wat leveren ze op?

Learning communities dragen - door de directe dialoog tussen de deelnemers over de vraagstukken die in de praktijk leven - niet alleen in belangrijke mate bij aan het versnellen van de energietransitie, maar ook aan de doelen van ‘leven lang leren’. In learning communities brengen alle deelnemers expertise vanuit hun verschillende functies, ervaring en disciplines bij elkaar, waardoor met en van elkaar leren wordt gerealiseerd en nieuwe kennis ontstaat.

Model voor Learning Communities Systeemintegratie

Uit de samenwerking tussen de vier kennisinstellingen blijkt dat de volgende sleutelfactoren voorwaardelijk zijn voor het realiseren van Learning Communities met impact:

 • Multidisciplinair werken
 • Gedeeld eigenaarschap
 • Het faciliteren van ontmoetingen tussen verschillende stakeholders, experts en studenten.
 • Het organiseren van effectieve manieren van kennisdeling om de opbrengsten van LC’s naar de samenleving te kunnen brengen.

De vier kennisinstellingen hebben een gezamenlijk model voor Learning Communities op het thema systeemintegratie ontwikkeld, dat in de onderstaande figuur is weergegeven. De vier kennisinstellingen zullen op basis van dit model elk een eigen invulling aan hun Learning Community geven.

Nationale Learning Community Systeemintegratie

De Hanzehogeschool Groningen (HG), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Saxion Hogeschool en de Technische Universiteit Delft (TUD) werken momenteel aan een voorstel voor het (door)ontwikkelen van een Nationale Learning Community Systeemintegratie. De partijen zijn voornemens om gezamenlijk op te schalen, lokaal ontwikkelde kennis en faciliteiten landelijk te ontsluiten, een expertiseplatform systeemintegratie op te zetten en samen op te trekken in de communicatie over systeemintegratie.

In de Nationale Learning Community Systeemintegratie werken en leren professionals, onderzoekers en studenten vanuit de kennisinstellingen samen aan systeemintegratievraagstukken.

Met opschalen wordt beoogd de Learning Community door te ontwikkelen en uit te breiden met meer deelnemende stakeholders en meer kennisinstellingen. Er wordt samengewerkt aan concrete casussen, zoals Smart Energy Hubs. Aanvullend daarop wordt binnen de Learning Community gezamenlijk opgetrokken om een aanbod van leerwegen en opleidingsvormen op het gebied van systeemintegratie te ontwikkelen.

Bekijk hieronder een aantal voorbeelden waar de Nationale Learning Community Systeemintegratie aan werkt:

Sluit je aan

Netbeheerders, energiebedrijven, gemeenten en andere stakeholders op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Nationale Learning Community Systeemintegratie. Wil je je aansluiten of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de onderstaande contactpersonen: 

 • Hogeschool van Amsterdam
  Simone Maase: @email, 06 211 56 292
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (i.s.m. Hogeschool Saxion)
  Paul Sistermans: @email, 06 300 46 843
 • TU Delft | The Green Village (i.s.m. De Haagse Hogeschool)
  Pauline van der Vorm: @email, 06 482 75 549
 • Hanzehogeschool Groningen
  Ans Assies: @email, 06 535 48 765

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je in voor de systeemintegratie nieuwsbrief of neem contact met ons op via @email