Missie industrie

De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk is zij verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Het is de maatschappelijke opgave om te transformeren naar een duurzame en inclusieve industrie, die een brede maatschappelijke welvaart levert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van leven, werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland, nu en in de toekomst.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie & Industrie realiseert met haar partners een duurzame en inclusieve industrie die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. Met deze missie formuleert Nederland de ambitie van een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende, concurrerende industrie, waar de emissie van broeikasgassen zo goed als nul is.

Uit reststromen, restgassen, CO2 uit de lucht en biomassa worden grondstoffen voor onder andere de chemie en brandstof voor de lucht- of zeevaart gemaakt. Fabrieken gebruiken elektriciteit, geothermie, groen gas en waterstof voor hun energiebehoefte.

Daarbij helpt de industrie om de schommelingen in elektriciteitsproductie van zon- en windparken op te vangen. De industrie benut restwarmte in haar eigen processen. Of voor het verwarmen van woonwijken en kassen. Vergaande digitalisering verandert productiemethoden en waardeketens: duurzame producten komen uit duurzame processen.

Binnen Missie C zijn 3 Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s geformuleerd:

Daarnaast heeft de toename van duurzame elektriciteitsopwekking invloed op de elektrificatie van de industrie. Ook hebben ontwikkelingen in de industrie invloed op andere sectoren. Zoals de gebouwde omgeving en mobiliteit.

Meer weten?