Subsidieregelingen

De Topsector Energie stimuleert nieuwe initiatieven die de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen, door subsidies voor energie-innovaties beschikbaar te stellen. Als u werkt aan innovaties voor de energietransitie in de gebouwde omgeving zijn er verschillende Topsector Energie-regelingen waar u een aanvraag voor kunt indienen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de relevante regelingen.

Topsector Energie-subsidieregelingen

Op het gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten zijn de volgende regelingen van toepassing op het Urban Energy-domein. Actuele informatie over deze en de andere relevante energie-innovatie regelingen vindt u op de RVO.nl/tse

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

De MOOI-regeling ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De regeling richt zich op projecten voor Wind op zee, Hernieuwbare elektriciteit op land, de Gebouwde omgeving en de Industrie. Deze regeling focust zich op grote integrale projecten met uitgebreide consortia. De omvang van de projecten zit gebruikelijk tussen de €2 en €4 miljoen. Meer informatie over deze regeling vindt u op RVO.nl. Informatie over de diensten die TKI Urban Energy biedt ten aanzien van deze regeling, vindt u hier: 

TSE Gebouwde Omgeving

Wilt u inzetten op innovatie en onderzoek rond het verlagen van de CO2-uitstoot van bestaande woningen en utiliteit? Voor mkb en ondernemers in kleiner samenwerkingsverband (tenminste twee organisaties) is er de regeling TSE Gebouwde Omgeving (voorheen de Urban Energy Tender). De gevraagde subsidie kent een maximum van € 500.000 per project. De regeling heeft een korte doorlooptijd van 2 jaar. De thema's komen overeen met de MMIP's van Missie B, zijnde 

 • Versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving
 • Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
 • Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

TKI Urban Energy helpt u graag bij de aanscherping van uw voorstel of het vinden van partners. Maak ons deelgenoot van uw idee door een projectideeformulier (docx) in te vullen en contact met ons op te nemen. Voor inhoudelijke feedback en ook voor andere financieringsmogelijkheden voor uw innovaties kunt u bij ons terecht. Meer informatie over deze regeling vindt u op RVO.nl.

Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Binnen de regeling DEI+ kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten. In een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. De DEI+-regeling richt zich op de thema's energie-innovaties, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing), lokale infrastructuur, CCUS en overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector. Bij deze regeling concurreren de projecten niet met elkaar. Dit betekent dat de projecten die een voldoende scoren in volgorde van indiening worden toe gekend, zogeheten 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-principe. Deze regeling staat ook langer open dan regelingen waarbij de projecten wel met elkaar concurreren (waarbij de hoogst scorende projecten in volgorde van score worden toe gekend). e Domvang van de projecten zit gebruikelijk rond de enkele tonnen met een maximum van €15 miljoen. Meer informatie over deze regeling vindt u op RVO.nl.

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Ondernemers en/of eindgebruikers die investeren in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie, komen in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Deze regeling ondersteunt projecten waarin één of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken. Een project richt zich bijvoorbeeld zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Ook het tegelijkertijd handhaven en waar mogelijk verbeteren van de technische, fysische, functionele en esthetische kwaliteiten in de woning, het gebouw en/of de wijk kan de focus van het project zijn. Of het verhogen van het tempo en/of de aantallen om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready maken. Meer informatie over deze regeling vindt u op RVO.nl.

Kijk hier hoe TKI Urban Energy u daarbij kan ondersteunen: TKI-urban-energy/innovatiesubsidies/subsidieregeling-demonstratie-energie-innovatie-dei

DEI+: Circulaire economie

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. We willen grondstoffen langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. De regeling DEI+ Circulaire economie draagt hieraan bij. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Meer informatie over deze regeling vindt u op RVO.nl.

Subsidieregeling Hernieuwbare Energie

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De besparing van een project moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt. De technologieën waarop ingediend kan worden zijn innovaties die:

1. de CO₂-reductie goedkoper maken via technieken zoals genoemd in de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie (de SDE++ aanwijsregeling) voor enig kalenderjaar
2. de productie van windenergie op zee goedkoper maken;
3. de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren;
4. de opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau;
5. hernieuwbare energie-opties betreffen die niet in de SDE++ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte (de laatste twee gebruiken warmtepompen als techniek).

Ook deze regeling werkt volgens het 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-principe. Meer informatie over deze regeling vindt u op RVO.nl.

PPS-toeslagregeling

Het budget voor de Publiek-Private-Samenwerking toeslagregeling (PPS-toeslag, voorheen TKI-toeslag) genereert u zelf, door lopende projecten aan te melden bij TKI Urban Energy. Partijen (met name kennisinstellingen) kunnen zo budget aanvragen voor nieuwe projecten. Lees meer

Overige subsidieregelingen van de Topsector Energie

Interesse in regelingen van de Topsector Energie op andere domeinen dan de gebouwde omgeving? Zoekt u bijvoorbeeld kansen op het gebied van diepe geothermie, nieuw gas, energie in de industrie of wind op zee? Voor het aanvragen van subsidie in een van de andere subsidieregelingen van de Topsector Energie kunt u terecht op de website van RVO.nl.

Andere subsidieregelingen vanuit het Rijk

Houdt u zich bezig met fundamenteel onderzoek op het gebied van de gebouwde omgeving en energie, kunt u zich wenden tot de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bent u in de fase van marktintroductie en opschaling, dan zijn de SDE+(+), ISDE en De Renovatieversneller mogelijk interessant. 

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wanneer u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag gaat met innovatieprojecten, dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Meer informatie

Regionale subsidieregelingen

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Verschillende (samenwerkingsverbanden van) provincies hebben eigen subsidiemiddelen om innovatie aan te jagen in de eigen regio. Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) worden door hen gebruikt om de regionale economie een impuls te geven. Elke regio kiest eigen ‘spelregels’ bij het inzetten van deze middelen. Bent u geïnteresseerd welke regelingen op dit moment beschikbaar zijn? Kijk dan op de websites van de regionale subsidieloketten:

 • Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
  voor organisaties in Friesland, Groningen en Drenthe
 • OP Oost
  voor organisaties in Overijssel en Gelderland
 • Kansen voor West II
  voor organisaties in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland
 • Stimulus/OP Zuid
  voor organisaties in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Overige regionale subsidieregelingen

Wanneer u op zoek bent naar overige regionale subsidie- en financieringsregelingen voor uw organisatie, adviseren wij u om contact op te nemen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij bij u in de regio:

Merk op: Regio Utrecht en Noord-Holland hebben geen eigen regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Europese subsidieregelingen

EU-subsidieregeling H2020 en SME Instrument

Op Urban Energy thema’s kan ook Europese subsidie worden aangevraagd in het H2020 programma. Speciaal voor MKB ondernemers is in het H2020 programma het “SME instrument” ontwikkeld.
 

Ondersteuning vanuit TKI Urban Energy

Ideeën voor innovatieprojecten kunt u doorlopend toetsen bij TKI Urban Energy. Vul daartoe een projectideeformulier in. Wij voorzien van inhoudelijke feedback en kunnen ook meedenken over relevante subsidieregelingen voor uw beoogde activiteiten. De keuze voor het juiste instrument hangt onder meer af van beoogde activiteiten, de thema’s die aandacht krijgen in uw innovatieproject, ontwikkelingsfase, beoogde startdatum, benodigde middelen etc. De ervaring leert dat het vormgeven van projecten vaak langer duurt dan gedacht. Dus hoe eerder een idee feedback kan krijgen, hoe beter. Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact op met één van de medewerkers van TKI Urban Energy.

Bekijk tijdens het schrijven van een projectvoorstel ook onze checklist voor een succesvol projectvoorstel